Lasītāju apkalpošanas nodaļa

Lasītāju apkalpošanas nodaļa atrodas bibliotēkas pirmajā stāvā. Tajā ietilpst –

 • ABONEMENTS
 • LASĪTAVA
  • KLUSĀ LASĪTAVA
 • BĒRNU NODAĻA
 • INTERNETA PIEKĻUVES VIETAS
 • TEHNOLOĢIJU DARBNĪCA
 • IZSTĀŽU ZĀLE

Abonements

Abonements 1. stāvā piedāvā visu nozaru literatūru, daiļliteratūru: latviešu oriģinālliteratūru, ārzemju literatūru latviešu un svešvalodās. Bibliotēkas fondā

Bibliotēkas apmeklētājiem ir iespēja izmantot Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu bibliotēku elektronisko kopkatalogu http://talsi.biblioteka.lv/alise, LNB un citu bibliotēku elektroniskos katalogus; kā arī iespēju saņemt grāmatas starpbibliotēku abonementa (SBA) kārtā, ja grāmata nav pieejama bibliotēkā. Abonements veic individuālo darbu ar lasītāju – sniedz konsultācijas; izpilda pieprasījumus; veic darbu ar parādniekiem; informē lasītājus par bibliotēkas jaunieguvumiem, nodrošina grāmatu saņemšanu rindas kārtībā.

Kopš 2010. gada abonementā notiek automatizēta grāmatu saņemšana un izsniegšana, izmantojot integrēto informācijas sistēmu Alise. Automatizēta apkalpošana ļauj redzēt konkrētā eksemplāra pieprasījumu, kā arī lietotāja izsnieguma vēsturi, rezervēt nepieciešamo iespieddarbu.

Ārpus bibliotēkas darba laika grāmatas var atstāt Grāmatu nodošanas kastē ārpus bibliotēkas.

Abonementa darbinieki saviem lietotājiem, kuri paši nespēj apmeklēt bibliotēku, piedāvā arī apkalpošanu mājās. Mājas abonementu var pieteikt pa norādīto tālruni – 25676733

Lasītava

Lasītavas zonā iespējams lasīt avīzes un žurnālus, kas glabājas vismaz 5 gadus, ir pieejams plašs uzziņu literatūras klāsts: enciklopēdijas, rokasgrāmatas, jaunākā vairāk pieprasītā nozaru literatūra.

Iepriekšējā mēneša un senākus žurnālus izsniedz uz mājām – lasīšanas termiņš 1 nedēļa.

Bibliotēkā pieejamie periodiskie izdevumi.

Bibliotēkā ir pieejama sekojoša informācija:

 • vispārējo uzziņu izdevumu fonds: enciklopēdijas, vārdnīcas
 • periodika (periodiskie izdevumi latviešu un svešvalodās)
 • informācijas meklēšana  Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, analītikas (periodisko izdevumu rakstu bibliogrāfiskā datu bāze un novadpētniecības) datu bāze
 • tematiskās mapes (kopijas, izgriezumi no periodikas, kas sakārtoti pa tēmām)
 • datu bāzes – LETONIKA, LURSOFT, LURSOFT Laikrakstu bibliotēka news.lv

Lasītavā ir pieejami šādi pakalpojumi:

 • konsultācijas par bibliotēkas pakalpojumiem, krājumiem, iespējām risināt konkrēto pieprasījumu
 • uzziņu sniegšana
 • bezmaksas datora un interneta pakalpojums
 • informācijas izdruka, kopēšana, skenēšana

Interneta piekļuve

Lasītājiem piedāvā iespēju strādāt ar datorprogrammām “Internet Explorer”, “MS Word”, “MS Excel” un “MS Power Point”;
Bezvadu internetu (WIFI) projekta Trešais tēva dēls ietvaros;
saglabāt sameklēto informāciju, ierakstot to informācijas nesējos vai veicot lāzerizdruku no datora;
neskaidrību gadījumā saņemt palīdzību konsultāciju veidā.