Talsu novada dome par godu  Aleksandra Pelēča (1920–1995) 80 gadu jubilejai 2000. gadā iedibināja tradīciju piešķirt literāro prēmiju literāro darbu autoriem par ieguldījumu Aleksandra Pelēča daiļrades pētniecībā un popularizēšanā; augstvērtīgiem darbiem publicistikā, vēstures pētniecībā, literatūrzinātnē, kas veltīti Talsu novadam.

Prēmija tiek piešķirta katru gadu vienam Autoram par izcilu literāru darbu, kas ir dziļi saistīts ar sava laikmeta un Talsu novada norisēm, kurā ir saite starp mūsdienu dzīvi, garīgiem ideāliem un absolūtām vērtībām un kurš ieguvis Prēmijas pretendentu izvērtēšanas komisijas augstāko vērtējumu Katru gadu vērtējumam tiek atlasītas iepriekšējā gadā iznākušās grāmatas.

 

Aleksandrs Pelēcis dzimis Valkas apriņķa Mālupes pagasta Ķikšos zemnieku ģimenē.

Beidzis Mālupes pamatskolu (1934), Alūksnes valsts ģimnāziju (1939). Studējis LU Baltu filoloģijas nodaļā (1939 – 1943). Strādājis Valkas 1. vidusskolā par skolotāju (1944 — 1945). Pirmās publikācijas Alūksnes rajona presē, bet 1943. gadā iznāk A. Pelēča pirmais dzejoļu krājums „Aizsapņošanās” – grāmatas atkārtots izdevums izdots sabiedriskajā organizācijā „Aleksandra Pelēča lasītava” pēc dzejnieka nāves 1997. gadā. 1946. gadā represēts, izsūtīts uz Sibīriju, kur pie Sivakas upes aizvadīti 23 izsūtījuma gadi. Amnestēts 1955. gadā.

Sibīrijā un Tālajos Austrumos Aleksandrs Pelēcis pavadījis kopumā 23 gadus. Gan soda nometnēs Taišetā, gan Amūras apgabala sādžā „25. kilometrs”, kur dzīvojis līdz 1969. gadam, kad Pelēču ģimene pārcēlusies uz Talsiem Latvijā. 1964. gadā ASV iznāk Pelēča dzejoļu krājums „Dzintara rasa” (Latvijā: 1989. gadā). Arī „Taigas teiksma” iznāk ASV 1966. gadā. Dzīvojis Talsos Laidzes ielā, vēlāk un līdz mūža galam – Dzirnavu ielas vienīgajā namā.

 

2000. gads

2000. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

Pirmais Aleksandra Pelēča literārās prēmijas laureāts – Silvijas Skromule “Talsu novada literāti”

Prēmijai nominētās grāmatas –

Es viltīgāks par tevi menca (1998)

Es viltīgāks par tevi, menca! : Lībiešu dzejas izlase = LĪVO LŪOLKUB : MA AKŪB SĪNDA VIZZO,TŪRSKA! / sast. V. Ernštreits. – Rīga : Karogs, 1998. – 216 lpp. : il. – Teksts paral. latv. un lībiešu val. – ISBN 9984505464.

Sniedzes (1999)

Šmelte Elmārs. Sniedzes : Atmiņas par tēva mājām un tuvāko novadu / E. Šmelte ; red. M. Šmelte ; māksl. M. Arbidāns. – Dižstende : Skrīnis, 1999. – 113 lpp. : il.

Talsu novada literāti (1998)

Talsu novada literāti : 20.- 90.gadi / apkop. Silvija Skromule. – Talsi : Talsu rajona Centrālā bibliotēka, 1998. – 250 lpp.

Vārdos ne pasakāmais (1999)

Laukmane Maija. Vārdos ne-pasakāmais : dzeja / Maija Laukmane ; māksl. Māris Arbidāns. – Dižstende : Skrīnis, 1999. – 172 lpp. – ISBN 9984928616.

 

Talsu Vēstis. – Nr. 44 (2000, 13. apr.), 3. lpp.

[collapse]

2002. gads

2002. gada Aleksandra Pelēča prēmija

Prēmijai tika izvirzītas desmit grāmatas; 4 no tām tika vērtētas kā viena vienība, jo pārstāvēja izdevniecību “Aleksandra Pelēča lasītava”, arī divas Ilgoņa Bērsona grāmatas (“Savā nodabā, savā novadā” 1. un 2. daļa) tika vērtētas kā viena vienība.

Literārās prēmijas laureāts – s/o “Aleksandra Pelēča lasītava”

Prēmijai nominētās grāmatas –

Aleksandra Pelēča lasītava

Bērzu grāmata (2002)
Gadījuma dzejoļi (2002)
Laime ir zemas barakas izskatā (2000)
Mīlestība sāpēs (2000)
 • Draviņš Kārlis. Gadījuma dzejoļi / Kārlis Draviņš ; Z. Kalmaņa teksta apdare ; M. Arbidāna māksl. nofor. ; R. Ivanova fotoattēli. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2002. – 36 lpp.
 • Pelēcis Aleksandrs. Bērzu grāmata : Trimdas vēstules / Aleksandrs Pelēcis ; red. un ievadv. aut. Lūcija Ķuzāne ; koment. un teksta salik. Zigurds Kalmanis ; māksl. Māris Arbidāns. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2001. – 162 lpp.
 • Laime ir zemas barakas izskatā… : Aleksandram Pelēcim 80 / māksl. M. Arbidāns. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2000. – 44 lpp. : il.
 • Mīlestība sāpēs : dzejas izlase / maket. M. Arbidāns. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2000. – 86 lpp. – ISBN 9984928624.

Lagzdiņa Vīta. Mežkopju Bušu dzimta / Vīta Lagzdiņa. – Rīga : V. elements, 2001. – 239 lpp. : il. – ISBN 9984954722.

Bērsons Ilgonis. Deviņi likteņi : represētie rakstnieki: apraksti un ziņas / Ilgonis Bērsons ; red. V. Bajārs. – Rīga : Signe, 2001. – 180 lpp. – Personu rād.: 179. lpp. – ISBN 9984534448.

Anss Lerhis Puškaitis atmiņās un stāstos : [krājums] / sast. Guntis Pakalns ; mākslin. Aivars Sprūdžs. – Rīga : Madris, 2000. – 516 lpp. : il. – ISBN 9984592081.

Laukmane Maija. Plaukstiņpolkā ar likteni : dzejoļi : 1997-1999 / Maija Laukmane ; zīm. Sanija Ciekale. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2000. – 76 lpp.

Ilgonis Bērsons

 • Bērsons Ilgonis. Savā nodabā savā novadā : Dienasgrāmata: 1.d. : gada 10.jūnijs-18.novembris / Ilgonis Bērsons. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2001. – 62 lpp. : il. – ISBN 9984928640.
 • Bērsons Ilgonis. Savā nodabā savā novadā : Dienasgrāmata : (ar papildinājmiem) : 2. daļa : 1950.gada 19.novembris-1951.gada 9.augusts / Ilgonis Bērsons ; māksl. iekārt. M. Arbidāns. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2002. – 76 lpp. : il.
  Savā nodabā, savā novadā II (2002)

  Savā nodabā, savā novadā I (2001)
Talsu Vēstis. – Nr. 43 (2002, 13. aprīlis), 2. lpp.

[collapse]

2004. gads

2004. gada Aleksandra Pelēča literārās prēmija

 

Literārās prēmijas laureāts – Miķelšteins Žanis Rihards “Jaunības zemē – Pastendē”

Prēmijai nominētās grāmatas –

Jaunības zemē Pastendē (2003)

Miķelšteins Žanis Rihards. Jaunības zemē – Pastendē : ieskats Talsu rajona Ģibuļu pagasta kultūrnorišu vēsturē un atmiņas par notikumiem Talsu apriņķa Pastendes pagastā no 1929.gada jūlija līdz 1945.gada oktobrim / Žanis Rihards Miķelšteins. – Talsi : Ģibuļu pagasta padome, 2003. – 315 lpp. : il.

Lībiešu ciems, kura vairs nav (2002)

Šuvcāne Valda Marija. Lībiešu ciems, kura vairs nav / Valda Marija Šuvcāne ; māksl. konsult. V. Villerušs. – Rīga : Jumava, 2002. – 504 lpp. : il. – ISBN 998405523X.

Talsu novada aptiekas (2002)

Zviedrāns Jānis. Talsu novada aptiekas un aptiekāri : vēsturisks izziņu materiālu apkopojums / Jānis Zviedrāns. – Talsi : [Talsu tipogrāfija], 2002. – 167 lpp. : il. – Uz vāka nos.: Talsu novada aptiekas.

Nolemtība (2002)

Kalniņš Rihards. Nolemtība : [atmiņu stāsts] / Rihards Kalniņš. – Talsi : [b.i.], 2002. – 372 lpp. : il.

Talsu Vēstis. – Nr. 47 (2004, 22. aprīlis), 1. lpp.

[collapse]

2006. gads

2006. gada Aleksandra Pelēča prēmija

 

2006. gadā tiek iedibināta arī Lasītāju simpātiju balva. Savu vērtējumu lasītāji var izteikt balsojot Talsu novada mājas lapā un bibliotēkā.

 

Literārās prēmijas laureāts – Zigurds Kalmanis “Dzimtas nams”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Elmārs Šmelte un Imants Tamsons “Talsu ģimnāzija”

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

 

Kalmanis Zigurds.  Dzimtas nams : Stendes muižas veidošanās un attīstība 1288. – 1920. / Zigurds Kalmanis. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2004. – 252 lpp. : il. – Personu rād.: 237.-250. lpp. – ISBN 9984928691.

 

Lakats ar magonēm : vēstules, dzeja / sast. M. Balode ; priekšv. J. Zālītis. – Rīga : Daugava, 2005. – 245 lpp. : il. – ISBN 9984741680.

 

Sīle Zoja.  Lībiešu valodas ābece : ĀBETSĒD / Zoja Sīle ; il. I. Putniņa. – Rīga : Likteņstāsti, 2005. – 112 lpp. : il. – ISBN 9984611841.

 

Dundagas apvidus folklora : tautasdziesmas, pasakas un teikas : kāzu ierašas Dundagas apgabalā dzimtlaikos / Ernesta Dinsberga devums ; iev. Ivars Abajs. – Dundaga : Mežsaustere, [2005]. – 176 lpp. : il. – ISBN 9984198278.

 

Dundagas vidusskolai 60 / red. Alnis Auziņš ; Dundagas pagasta padome. – Dundaga : [b.i.], 2006. – 267 lpp. : il. – ISBN 9984197972.

 

Frīzendorfa Jūlija Marija Karolīne.  Atmiņstāsti : mācītāju Tilingu dzimtas atvases bērnības dienas Talsos un tuvākajā apkārtnē / J.M.K. Frīzendorfa ; no vācu val. tulk. R. Ģiertmane, V. Veidulis ; J. Jansona koment. – Dižstende : A. Pelēča lasītava, 2004. – 96 lpp. : il. – Paskaidr.: 81.-94. lpp. – ISBN 9984928667.

Šmelte Elmārs.  Talsu ģimnāzija : pirmie trīsdesmit / E. Šmelte, I. Tamsons. – Talsi : [b.i.], 2004. – 147 lpp. – ISBN 9984195996.

 

Esmu šeit stingri pierakstīts : Aleksandram Pelēcim 85 / sagat. Zigurds Kalmanis ; māksl. Māris Arbidāns. – Talsi : A. Pelēča lasītava, 2005. – 32 lpp. : il.

 

1905. gada notikumi Talsos : materiālu apkopojums par 1905. gada revolucionārajiem notikumiem Talsos / sakārt. Vera Paipala. – Talsi : [b.i.], [2005]. – 93 lpp.

Talsu Vēstis. – Nr. 44 (2006, 13. apr.), 1. lpp.

[collapse]

2008. gads

2008. gada Aleksandra Pelēča prēmija

 

Tika izvirzītas desmit grāmatas. Dz. Žuravskas cikla “Skarbajā krastā” grāmatas tika vērtētas kā viena vienība.

 

Literārās prēmijas laureāts – Lūcija Ķuzāne “Aleksandrs : dzejnieks un viņa laiks”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Dzintarkalns Teodors “Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves”

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

 

Ķuzāne Lūcija. Aleksandrs : dzejnieks un viņa laiks : [draugu atmiņas un izjūtas] / Lūcija Ķuzāne ; māksl. Gunārs Krollis. – Rīga : Daugava, 2007. – 509, [3] lpp. : fotogr. – Pers. rād.: 501.-510. lpp. – ISBN 9789984410111.

 

Blumberga Renāte. Lībieši dokumentos un vēstulēs : Somijas zinātnieku ekspedīcijas pie lībiešiem / Renāte Blumberga ; LU Latvijas vēstures institūts ; redaktores Ilze Antēna, Vija Stabulniece ; māksliniece Ināra. – Rīga : Latvijas vēstures institūta apgāds, 2006. – 383 lpp. : il., ģīm., faks. – Personu rād.: [353.]-366. lpp. – ISBN 9984601811.

 

Dzintarkalns Teodors. Notikumi un ainas no Talsu un apkārtnes dzīves : [uzrakstīti 1931. gadā] / Tīcs Dzintarkalns (pseid., īst. v. Teodors Zaudmanis) ; red. Zigurds Kalmanis. – Talsi : A. Pelēča lasītava, 2006. – 295 lpp. : zīm., fotoil. – Izmant. lit.: 292 lpp. – ISBN 9984988627.

 

Dzintra Žuravska Cikls “Skarbajā krastā”

 

 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : [romānu cikls] / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2007]. – 378 lpp. – 1. grām. Nolādēto ciems : romāns. – ISBN 9984759482.

 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : [romānu cikls] / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2007]. – 378 lpp. – 2. grām. Karu krustcelēs : romāns. – ISBN 9789984759548.

 

Laiks kā pulkstenis tikšķ : Talsu novada literātu dzejas kopkrājums / fotogr. Dainis Kārkluvalks ; sakārt. Maija Laukmane, Ilze Kārkluvalka. – Talsi : Talsu tipogrāfija, 2007. – 203 lpp. : il. – ISBN 9789984393513.

 

Zviedrāns Jānis. Latvijas baleta zvaigznes : esejas / Jānis Zviedrāns. – Talsi : A. Pelēča lasītava, 2006. – 103 lpp. : il. – ISBN 9984988619.

 

Kristberga Dace. No Renču ciema līdz Stendes pilsētai / Dace Kristberga. – Stende : [b.i.], 2007. – 104 lpp. : il. – Izmant. lit.: 104. lpp. – ISBN 9984393909.

 

Bērsons Ilgonis. Auseklītis zem āmura un kāškrusta : rakstnieku soļi divos lūzumgados (1940-1941) / Ilgonis Bērsons. – Rīga : Sol Vita, 2006. – 255 lpp. : il. – Personu rād.: 237.-250. lpp. – ISBN 9984759407.

 

Šmelte Elmārs. Klusi lauki, rāma tāle : Vilis Veldre Vandzenē / Elmārs Šmelte. – [b.v.] : [b.i.]., 2006. – 110, [2] lpp. : il. – ISBN 9984199657.

 

Bogušs Leonīds. Puikas gadu stāsti / Leonīds Bogušs ; lit. apdare un teksta salik. Z. Kalmanis. – Talsi : A. Pelēča lasītava, 2007. – 236 lpp. : il.

Talsu Vēstis. – Nr. 43 (2008, 12. apr.), 1.lpp.

[collapse]

2010. gads

2010. gada Aleksandra Pelēča prēmija

 

Prēmijai tika izvirzītas septiņas grāmatas. Dz. Žuravskas cikla “Skarbajā krastā” grāmatas tika vērtētas kā viena vienība.

 

Literārās prēmijas laureāts – Zigurds Kalmanis “Vējš pāri Lībagiem”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Antra Grūbe

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

 

Kalmanis Zigurds. Vējš pāri Lībagiem : pagasta vēstures stāsti un apceres / Zigurds Kalmanis ; noformēt. Anda Arbidāne. – Talsi : APL, 2009. – 491 lpp. : il. – Lībagu pagastā 2009. gadā reģ. īpašumi: 477.-489. lpp. – ISBN 9789984999241.

 

Jansons Juris. Kā rodas oda priekam : Bēthovens un kurzemnieks Amenda : draudzības rezonanse / Juris Jansons ; Anitas Mellupes atlase, sakārt., papild. un priekšv. – Rīga : Likteņstāsti, 2008. – 166, [2] lpp. : il., ģīm., faks., notis, kartes. – ISBN 9789984819051.

 

Dzintra Žuravska. Cikls “Skarbajā krastā”

 

 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : [romānu cikls] / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2008]. – 378 lpp. – 3. grām. Cerību vārtos: romāns. – ISBN 9789984759623.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2008]. – 371 lpp. – 4. grām. Kurzemes katlā. – ISBN 9789984759678.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2009]. – 375 lpp. – 5. grām. Atgūtās pajumtes. – ISBN 9789984759715.

Grūbe Antra. Talsu un apvidus vēsture : no 1900. gada līdz 1. pasaules kara sākumam / Antra Grūbe ; Talsu rajona padome. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2009. – 186, [1] lpp. : il., faks. – ISBN 9789984999272.

 

Grūbe Antra. No vidusskolas līdz ģimnāzijai (1919-1929) / Antra Grūbe. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2009. – 109, [1] lpp. : il. – ISBN 9789934808807.

Talsu Vēstis. – Nr. 42 (2010, 13. apr.), 1., 7. lpp

[collapse]

2012. gads

2012. gada Aleksandra Pelēča prēmija

 

Prēmijai tika izvirzītas septiņpadsmit grāmatas. Dz. Žuravskas cikla “Skarbajā krastā” grāmatas tika vērtētas kā viena vienība.

 

Literārās prēmijas laureāts – Baiba Šuvcāne “Senais lībiešu ciems Kolka”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Baiba Šuvcāne

Talsu novada pašvaldības simpātiju balvu saņēma Antra Grūbe “Ne pa jokam : Talsi pirms 1/2 gadsimta”

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

Šuvcāne Baiba. Senais lībiešu ciems Kolka : [Kolkas ciema kultūrvēsture vairāku gadsimtu garumā] / Baiba Šuvcāne. – Rīga : Jumava, 2010. – 623 lpp. : il. – Personu rād.: 577.-584. lpp. – ISBN 9789984388168.

 

Dzintra Žuravska. Cikls “Skarbajā krastā”

 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : [romānu cikls] / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2007]. – 378 lpp. – 1. grām. Nolādēto ciems : romāns. – ISBN 9984759482.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : [romānu cikls] / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2007]. – 378 lpp. – 2. grām. Karu krustcelēs : romāns. – ISBN 9789984759548.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : [romānu cikls] / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2008]. – 378 lpp. – 3. grām. Cerību vārtos: romāns. – ISBN 9789984759623.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2008]. – 371 lpp. – 4. grām. Kurzemes katlā. – ISBN 9789984759678.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2009]. – 375 lpp. – 5.grām. Atgūtās pajumtes. ISBN 9789984759715.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2011]. – 376, [3] lpp. – 6. grām. Viļņa virsotnē. – ISBN 9789984759845.
 • Žuravska Dzintra. Skarbajā krastā : 7 romānu cikls / Dzintra Žuravska ; māksl. Ērika Tomsone. – Rīga : Sol Vita, [2011]. – 375, [4] lpp. – 7. grām. Ne jau pēdējo dienu dzīvojam. – ISBN 9789984759869.

 

Zviedrāns Jānis. Lepra Ziemeļkurzemē : [Talsu leprozorija vēsture dokumentos un nostāstos] / Jānis Zviedrāns, Zigurds Kalmanis. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2011. – 147 lpp. : il., fotoil. – Izmant. avoti: 146.-147. lpp. – ISBN 9789934824401.

 

Zirnīte Māra. Lībieši Ziemeļkurzemes ainavā / Māra Zirnīte ; redaktors Uldis Krasts ; fotogr. Irēne Junkere, Zigurds Vidiņš, Gunārs Janaitis u.c. – [Rīga] : Dabas aizsardzības pārvalde, 2011. – 107 lpp. : il., ģīm., karte. – ISBN 9789984493558.

 

Tamsons Imants. Skola atmiņās un stāstos : [atmiņas par Talsu vidusskolu no 1957.-1961. g.] / Imants Tamsons. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2011. – 141 lpp. : il. – Talsu v-sk. vēstures fotoatt.: 111.-123. lpp. – ISBN 9789934817199.

 

Pelēcis Aleksandrs. Ilgojums : dzeja / Aleksandrs Pelēcis ; Lūcijas Ķuzānes tekstu atlase. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2010. – 185 lpp. : il., ģīm. – ISBN 9789934808821.

 

Šmelte Elmārs. Oktes skola : [atmiņas] / Elmārs Šmelte ; red. Mārīte Šmelte ; Mārītes Šmeltes, Uģa Arbidāna foto. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2010. – 83, [2] lpp. : il., ģīm., faks. – ISBN 9789934808845.

 

Grūbe Antra. Ne-pa-jokam : Talsi pirms 1/2 gadsimta / Antra Grūbe ; Zigurda Kalmaņa salikums un noform. – Talsi : A. Pelēča lasītava, 2010. – 154 lpp. : il. – ISBN 9789934808883.

 

Šironovs Juris. Kāņciema Zēbergu dzimtas saknes : [atmiņstāsts par Zēbergu dzimtu] / Juris Šironovs. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2011. – 160 lpp. : il., fotoil.

 

Virbu pagasts : Talsu rajons / sast. Elga Millere, Inta Eikina ; iev. aut. Sandra Pētersone. – [Talsi] : [b.i.], [2010]. – 122 lpp. : il.

 

Deģis Arvīds. Mellsila pirāti : dēku romāns hercoga Jēkaba laikos / Arvīds Deģis ; māksl. Roberts Blumbergs. – Rīga : Jumava, 2011. – 276 lpp. – ISBN 9789984389622.

Talsu Vēstis. – Nr. 42 (2012, 13. apr.), 1. lpp.

[collapse]

2014. gads

2014. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

 

Literārās prēmijas laureāts – Antra Grūbe “Talsu ebreji”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Imants Tamsons ”Sargā savu tēvu zemi”

2014. gadā pieņemts lēmums turpmāk Aleksandra Pelēča prēmiju piešķirt katru gadu.

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

 

Grūbe Antra. Talsu ebreji / Antra Grūbe. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2013. – 657 lpp., [40] lp.il. : ģīm., faks., tab. – ISBN 9789934513008.

 

Lībiešu krasta stāsti / sast. Baiba Šuvcāne ; māksl. Laima Šķetre ; atb. red. Renāte Leimane. – Rīga : Jumava, 2012. – 416 lpp. : il. – Vēstures avoti un lit.: 403.-405. lpp. ; Pers. rād.: 407.-413. lpp. – ISBN 9789934111471.

 

Tamsons Imants. Sargā savu tēvu zemi : [Talsu Valsts vidusskolas un ģimnāzijas absolventi, skolēni un skolotāji Latviešu leģionā Otrajā pasaules karā] / Imants Tamsons ; vāka dizains Antra Arbidāne. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2013. – 313 lpp. : il. – Datu sniedzēji: 296. lpp. ; Lit. saraksts: 297.-298. lpp. ; Personu rād.: 301.-313. lpp. – ISBN 9789934513046.

 

Dziļleja Kārlis. Es atskatos uz Talsu novadu : atmiņas un raksti, dzejoļi un stāsti / Kārlis Dziļleja ; sast. Ilgonis Bērsons ; izmantoti Imanta Tamsona, Zigurda Kalmaņa fotoattēli. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2012. – 157 lpp. : il., ģīm., faks. – ISBN 9789934824432.

 

Laukmane Maija. Pilsētas grāmata : dzeja un pulsācijas / Maija Laukmane ; Zigurda Kalmaņa māksl. iekārtojums. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2013. – 215 lpp. : foto. – ISBN 789984824418.

 

Lībieši : vēsture, valoda un kultūra : rakstu krājums / sastādītāji un redaktori: Renāte Blumberga, Tapio Mekeleinens un Karls Pajusalu ; tulkojums no igauņu valodas: Renāte Blumberga, Valts Ernštreits. – Rīga : Līvõ Kultūr sidām, 2013. – 544 lpp. : il., ģīm., faks., tab., kartes. – Bibliogr.: 489.-528. lpp. – Personu rād.: 476.-488. lpp. – ISBN 9789984497303.

 

Pedvāle 20 : [albums] / sast., foto, teksta aut. Ojārs Feldbergs ; red. Anna Auziņa ; tulk. Valda Cepurīte-Bērziņa ; foto Laura Feldberga, Kārlis Feldbergs, Laura Miglone, Dainis Kārkluvalks, Uldis Balga, Jānis Deinats. – [Sabile] : Pedvāle, 2012. – 303 lpp. : il. – Teksts paral. latv., angļu val. – 1. sēj. – Pedvāles Brīvdabas mākslas muzejs=Pedvāle Open-Air Art Museum. – ISBN 9789984496498.

 

Zanders Ojārs. Ko Kurzemes meži un jūra šalc / Ojārs Zanders ; atb. red. Renāte Neimane. – Rīga : Jumava, 2012. – 222, [1] lpp. : il., faks. – ISBN 9789934110160.

Talsu Vēstis. – Nr.44 (2014, 14. apr.), 3. lpp.

[collapse]

2015. gads

2015. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

 

Literāro prēmiju saņem divi autori.

Literārās prēmijas laureāti – Jānis Zviedrāns “Talsu slimnīca”

“Sirds uz rampas”, sast. Vita Kukute

 

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – “Sirds uz rampas”, sast. Vita Kukute

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

Zviedrāns Jānis. Talsu slimnīca: 1894.-2013. : Fakti. Dokumenti. Apceres / Jānis Zviedrāns ; makets un māksl. iekārt. Zigurds Kalmanis. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava 2014. – 272 lpp. : il. – Atsauces: 272. lpp. – Fotoatt.: 209. -271. lpp. – ISBN 9789934513060.

 

Sirds uz rampas : Krišjāņa Valdemāra Talsu Tautas teātra vēsture: fakti, dokumenti, atmiņas / sast. Vita Kukute ; pēcv. Jolanta Skujeniece. – Talsi : APL, 2014. – 318 lpp. : il. – Personu un lomu rād.: 254. – 291. lpp. – ISBN 9789934513077.

 

Talsu novada muzeja raksti / sast. Zanda Konošonoka ; red. Zanda Konošonoka, Inese Vempere, Gita Japiņa, Daija Lēmane, Mirdza Jonele ; fotogrāfiju autori: Sandis Priede, Rūdolfs Brūzis, Ilgonis Grosvalds. – Talsi : Talsu novada muzejs, 2013. – 244 lpp. : il., ģīm., faks. – 1. sējums. – ISBN 9789934140082.

 

Kārlis Mīlenbahs un viņa laikmets : [rakstu krājums] / sastādītāja un priekšvārda autore Ina Druviete ; atbildīgā redaktore Sarmīte Lagzdiņa ; LU aģentūra “LU Latviešu valodas institūts”. – Rīga : LU Latviešu valodas institūts, 2014. – 350, [1] lpp. – Bibliogrāfija: 321.-[351.] lpp. – ISBN 9789984742748.

 

Dzenis Agris. Kuršu ķoniņi un citi lēņavīri Rietumlatvijā : septiņsimt gadus ilga brīvības saglabāšanas pieredze / Agris Dzenis ; galvenais redaktors Aleksandrs Kiršteins ; fotomāksliniece Emīlija Aleksandra Verhoustinska. – [Rīga] : Domas spēks, 2014. – 263, [1] lpp. : il. – ISBN 9789934839528.

 

Grūbe Raimonds. No Vangažiem līdz Vandzenei: 1944./1945. : [dienasgrāmata] / Raimonds Grūbe ; teksts Antra Grūbe. – Talsi : A. Pelēča lasītava, 2014. – 222 lpp. : il. – Kopsavilkums: 216.-221. lpp. – ISBN 9789934513138.

 

Grūbe Antra. Asprātības un neprātības : 95 Talsu valsts ģimnāzijas asprātības un neprātības : [īsstāstiņi, dažādu laiku skolnieku atmiņas] / Antra Grūbe ; fotogr. Jānis Bērziņš, Antra Grūbe ; Friča Makstnieka zīm. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2014. – 129,  [2] lpp. : il., foto. – Uz vāka: Talsu ģimnāzija ANNO 1919. – ISBN 9789934513121.

Talsu Vēstis. -Nr. 41 (2015, 13. apr.), 3. lpp.

[collapse]

2016. gads

 

2016. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

 

Literārās prēmijas laureāts – Baiba Šuvcāne “Sauc par Vaidi mūsu ciemu”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Ansis Druviņš ”Talsi – kalnu un ezeru pilsēta”

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

 

Šuvcāne Baiba. Sauc par Vaidi mūsu ciemu / Baiba Šuvcāne ; māksl. Dina Ābele. – Rīga : Lauku Avīze, 2015. – 381, [1] lpp. : fotogr., faksim., tab. – Avoti un literatūra: 375.-380. lpp. – ISBN 9789934151040.

 

Karavīra ceļš : virsleitnants Teodors Kalnājs / sastādītāji: Guntars Ceravs, Jānis Vasiļevskis ; Zigurda Kalmaņa redakcija ; priekšv. Uldis Neiburgs – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2015. – 203 lpp. : faks., il., portr. – Personu rādītājs: 196.-199. lpp. – ISBN 9789934513183.

 

Gailīte Skaidrīte. Tilts starp horizontiem : Fanijas stāsts : [romāns] / Anna Skaidrīte Gailīte. – Rīga : Zvaigzne ABC, 2015. – 352 lpp., [8] lp.il. : fotogr., faksim. – ISBN 9789934055065.

 

Mitlers Vilnis. Dundznik valad / Vilnis Mitlers ; sast. Ivars Abajs ; literārais redaktors Alnis Auziņš. – Mežsaustere : Kubalu skola-muzejs, 2015. – 130, [2] lpp. : faks., portr. – Kubalu skolas-muzeja raksti ; 3. burtnīca. – ISBN 9789934147340.

 

Druviņš A. Talsi – kalnu un ezeru pilsēta : [fotoalbums] / Ansis Druviņš ; sast. Uldis Lakševics ; salikums, dizains Agnese Lakševica ; Talsu novada muzejs ; Talsu novada pašvaldība. – [Talsi] : Talsu novada muzejs, 2014. – 146 lpp. : fotogr. – ISBN 9789934144073.

 

Senlolots sapnis : Fricis Kristapsons (Vīksna) / sakārt. Juris Šironovs. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2015. – 99 lpp. : il. – Atsauces: 85.-86. lpp. – Attēli: 89. – 95. lpp. – ISBN 9789934513190.

 

Metuzāle Inta. Talsu dendroloģiskais parks / Inta Metuzāle ; ievads Māris Grīnvalds. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2015. – 335 lpp. : il., portr., tab. – Bibliogrāfija: 335. lpp. – Teksts latviešu, latīņu valodā. – ISBN 9789934513169.

 

Grūbe Antra. Talsu Valsts ģimnāzijas neprātības un asprātības : [īsstāstiņi] / Antra Grūbe ; Gunas Zīriņas, Antras Grūbes fotoatt. ; Friča Makstnieka zīm. – Talsi : A. Pelēča lasītava, biedrība, 2015. – 156 lpp. : il. – Uz vāka nos.: Neprātības un asprātības. – ISBN 9789934513176.

 

Viena zeme, vieni ļaudis, nav vienāda valodiņa : latviešu valodas izlokšņu paraugi / skaņu režisors Ungars Savickis, Edgars Jackevičs ; teksta autori un radoša darba producenti Lidija Leikuma, Ilmārs Mežs ; vāka zīmējums Agne Liesma ; kartes zīmējums Edmunds Trumpa. – Rīga : Latvijas Universitāte, 2015. – 84 lpp. + karte + 3 CD. – (Mantojums). – Pielikumā: CD A (75:00); CD B (69:00); CD C (76:00). – ISBN 4751007692762.

Talsu Novada Ziņas. – Nr. 7 (2016, 14. apr.), 4. lpp.

[collapse]

2017. gads

 

2017. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

 

Literārās prēmijas laureāts – Visvaldis Tukmanis “Caur laikiem. 1. daļa”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – ”Pret vējiņu danci griezu”,  sast. Vaira Štāle

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

Tukmanis Visvaldis. Caur laikiem : no Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei / Visvaldis Tukmanis. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2015. – 684 lpp. : il. – 1. daļa. – ISBN 9789934513084.

 

Pret vējiņu danci griezu : Ģibuļu pagasta deju kolektīvu vēsture atmiņās, hronikās, dienasgrāmatās un preses izdevumos / sakārtoja Vaira Štāle. – Pastende : Spriganis, 2016. – 426, [6] lpp. : faks., il., tab. – ISBN 9789934190933.

 

Makstniece Inese.  Makstnieks. Fricis Makstnieks / Inese Makstniece. – Talsi : [b.i.], 2016. – 174, [1] lpp. : il., portr. – ISBN 9789934149177.

 

Talsu novada muzeja raksti / sast. Zanda Konošonoka ; red. Zanda Konošonoka, Inese Vempere, Gita Japiņa, Daija Lēmane, Mirdza Jonele ; fotogr. Sandis Priede, Valdis Frēlihs, Dainis Kārkluvalks, Ansis Druviņš, u.c. – Talsi : Talsu novada muzejs, 2016. – 252 lpp. : faks., il., portr. – Personu rādītājs: 239.-252. lpp. – 2. sējums. – ISBN 9789934865107.

 

Alsberga Dace.  Talsu patērētāju kooperatīvi : 1920-1945 / Dace Alsberga, Zigurds Kalmanis. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2015 – 2016. – 319 lpp. : faks., il., portr. – ISBN 9789934513220.

 

Rožkalne Anita.  Kārļa Zariņa burvju aplis / Anita Rožkalne. – Rīga : Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2016. – 511 lpp., [24] lp.il. : faks., il., portr. – Personu rādītājs: 483.-511. lpp. – ISBN 9789984893167.

 

Āboliņa Daina.  Skolotājas dzīvesstāsts / Daina Āboliņa ; sakārt. Mintauts Āboliņš. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2016. – 91 lpp. : il. – Biogrāf. : 87.‑89. lpp. – ISBN 9789934513244.

Talsu novada ziņas. – Nr. 7 (2017, 18. apr.), 4. lpp

[collapse]

2018. gads

 

2018. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

 

Literārās prēmijas laureāts –  “Talsu namu stāsti”, biedrība `Aleksandra Pelēča lasītava`

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – ”Talsu namu stāsti”

SIA ”Kurzemes sēklas” simpātiju specbalva – Jānis Lagzdiņš ”Klusā daba ar tauri”

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

Talsu namu stāsti : pilsētbūvniecības pieminekļa zonas, pirmo ielu nami un iedzīvotāji / teksts Dace Alsberga, Zigurds Kalmanis ; [fotogr. apr. Imants Tamsons] ; iev. Aivars Lācarus ; vāka diz. Andris Leja. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2017. – 446 lpp. : faks., il., plāni, portr. – Namīpašnieku saraksts: 427.-433. lpp. – ISBN 9789934513251.

 

Šuvcāne Baiba. Lībiešu krasts : no Ovišiem līdz Melnsilam: ciemi, iedzīvotāji, tradīcijas, bākas, daba, vēsture un mūsdienas / Baiba Šuvcāne ; mākslinieks Indulis Martinsons. – Rīga : Latvijas Mediji, 2017. – 346, [1] lpp. : fotogr., il., faks. – Personu rādītājs: 332.-340. lpp. – Avoti un literatūra: 341.-346. lpp. – ISBN 9789934153785.

 

DižDundaga : apcerējumi par Dundagas novadu : monogrāfisks rakstu krājums / sastādītāja un atbildīgā redaktore Janīna Kursīte ; mākslinieks Oskars Stalidzāns. – Rīga : Zinātne, [2017]. – 366, [1] lpp., [8] lp.il. : il. – ISBN 9789934549373.

 

Lagzdiņš Jānis. Klusā daba ar tauri : [dzīve un darbi] / Jānis Lagzdiņš ; foto Dainis Kārkluvalks, Jānis Lagzdiņš. – Talsi : Jānis Lagzdiņš, 2016. – 112 lpp. : il. -ISBN 9789934190971.

 

Altbergs Toms. Lauku platuma dzelzceļi : mazbānītis de facto / Toms Altbergs, Andris Biedriņš, Dainis Punculs, Artūrs Tukišs ; māksl. Jolanta Deģe ; red. Ilze Antēna, Dina Plandere. – [Ventspils] : Ventspils muzejs, [2017]. – 247, [1] lpp. : il., kartes, tab. – ISBN 9789934860034.

 

Dievu ugunīs : Kr. Valdemāra Talsu Tautas teātris savā 55 gadu pastāvēšanas laikā – no 1959. līdz 2014. gadam : Aktieri. Režisori. Atmiņas. Dokumenti. Publikācijas / sast. un līdzaut. Ausma Zute ; red. Maksimilians Kvite ; foto Dainis Kārkluvalks. – [Talsi] : [Talsu novada muzejs], [2017]. – 268 lpp. : fotogr. – Aktieru ģim.: 267. lpp. – ISBN 9789934865114.

 

Loinerte Luāna. Filadelfija. Imants Mežaraups – dzīvē un mūzikā / Luāna Loinerte. – Rīga : Jumava, 2017. – 133, [8] lp.il. : fotogr., notis, faks. – ISBN 9789934201455.

Talsu novada ziņas. – Nr. 5 (2018, maijs), 6. lpp.

[collapse]

2019. gads

2019. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

 

Literārās prēmijas laureāts –  Antra Grūbe “Kino un dzīve Talsos (1902-1939)”

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Ināra Šteinberga ”Toreiz Sabilē”

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

Visvaldis Tukmanis “Caur laikiem. Otrā daļa”

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018

Grāmatas 2. daļā iekļauts Valdegales (Valdgales) pagasta Laukindiņu saimnieku Tukmaņu un radu dzimtu stāsts ar laikmetu maiņu negaidīto notikumu pavērsienu aprakstiem. Vēstīts par kolhozu apkalpojošo saimniecisko sistēmu darbību Talsu novadā, ārstniecības struktūrām un organizācijām no senlaikiem līdz Atmodas sākuma gadiem. Plašais vēstījums beidzas ar represīvo un militāro organizāciju darbības apceri, iznīcinātāju (no krievu val. istrebīķeļu) aktivitātēm Talsos un novadā. Darbā izmantoti arī iepriekš nepublicēti dažādu novadnieku atmiņu stāsti un dienasgrāmatu fragmenti. 2018. gada 16. decembrī Visvaldis Tukmanis devās mūžībā.

 

 

Georgs Avetisjans “Homeland”

izdevējs “Milda Books”, 2018

Fotogrāmata „Dzimtene. Valstī garākais ciems” („Homeland. The Longest Village in the Country”) izmantojot ģeogrāfiski garāko piekrastes ciemu kā metaforu, ir konstruēts un daudzslāņains stāsts par cilvēka dzimto vietu, dzīves ceļa garumu un atmiņām. Tas ir stāsts par zemi, cilvēka saikni ar zemi. Ģeogrāfiski šis darbs arī kalpo kā dokumentāla liecība par valstī garāko ciemu – Kalteni – fotogrāfijās, aprakstos un intervijās divās valodās – angļu un latviešu, kurā tiek atainota un pētīta mūsu tautas identitāte, vēsture, atmiņas, iedzīvotāju attiecības ar apkārtējo vidi.

Georgs Avetisjans (1985) ir latviešu fotogrāfs, kurš savos projektos pievēršas savām saknēm – vai tā būtu Kaltene, no kuras viņš nācis, vai Armēnija, ar ko saista viņa tēva dzimta. 2016. gadā absolvējis Braitonas universitāti Lielbritānijā un ieguvis mākslas maģistra grādu fotogrāfijā.

 

 

Edgars Vadonis “Īsie stāsti … mūža garumā”

izdevējs “Von Talsen Grāmatnīca”, 2018

Autors dzimis Ziemeļrietumu Kurzemē, Rīgas jūras līča tuvumā 14 km no Kaltenes, Nogales pagasta ”Zaķīšu” mājās. Šis ir dzīves stāsts – stāsti, stāstiņi un epizodes no autora dzīves, kuru dzīves ceļš nu ir aizvedis līdz Vācijai.

 

Kārlis Mālmeisters “Kažēna atmiņas”

izdevējs “Jumava”, 2018

Kārļa Mālmeistera (1901-1978) atmiņu stāsts par savas bērnības un jaunības gaitām Latvijā, kas ir ceļā uz brīvību no muižnieku varas, un ārpus tās — jūras gaitās uz svešām zemēm, kur par tādu “latvieti” neviens neko nav dzirdējis. Aprakstītie notikumi ir saistīti arī ar Talsu un Kurzemes pusi.

 

 

Antra Grūbe “Kino un dzīve Talsos (1902-1939)”

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018

 

Pētījums par Talsu kinoteātru vēsturisko attīstību, kino dzīvi Talsos un ne tikai – grāmatā atradīsiet informāciju par politisko situāciju, dažādu viedokļu cīņu pilsētā un to, kā tā ietekmēja sadzīves norises. Plašs ieskats Talsu kultūras dzīvē, kura arī aprakstītajā laikā bijusi tikpat pilnasinīga un iespējām bagāta, kā mūsdienās.

 

 

Ainārs Mazjānis “Mēs esam Talsi”

autora izdevums, 2018

 

Fotogrāfa pirmais pieteikums bija izstāde Mēs esam Talsi, kurā 100 talsenieku portretos tika atklāts, kādēļ Talsi ir laba vieta, kur dzīvot, veidot ģimeni un paslēpties no visām pasaules vētrām, lai atgūtu mieru. Grāmata tapusi kā izstādes turpinājums. Katru portretu papildina stāsts, kas īsi raksturo katra talsinieka sajūtas un personību.

 

 

Diāna Bērziņa “Parunāsim par vecajiem laikiem”

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018

 

 

Dzimtas atmiņas un likteņstāsti – grāmata par kādu latviešu dzimtu un dzimtas senčiem, pie Auziņu saimes galda klēts galā Rocežos klausīti un pierakstīti.

 

Ināra Šteinberga “Toreiz Sabilē”

autora izdevums, 2018

 

Grāmatā ir iekļautas vairāk kā 600 fotogrāfijas, avīžu ziņas, 43 personu atmiņas par ļaudīm un notikumiem Sabilē. Grāmata ir vērtīgs informācijas avots gan sabilniekiem, gan arī citiem pagātnes notikumu pētniekiem – skaista dāvana Sabiles 765. gadā, kopš Sabiles vārds pirmo reizi minēts rakstos, kā arī būtisks pienesums Latvijas simtgades notikumiem.

 

Skolēnu jaunrades konkursu darbu izlase “Sirds domas Latvijai”

izdevējs “Talsu novada BJC”, 2018

Krājumā apkopotai labākie, laikā no 2003. gada līdz 2017. gadam, skolu radošā konkursa dalībnieku, Talsu novada skolnieku, literārās, foto, mūzikas un vizuālās mākslas jaunrades darbi. Sirds domas Latvijai ir krāsainas, dažādas, priecīgas un pārdomu pilnas. Krājumu sastādījusi radošā komanda – Doloresa Lepere, Maija Laukmane, Antra Auziņa – Bajāre un Antra Vētra.

[collapse]

2020. gads

2020. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

Literārās prēmijas laureāts –  “Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos”, sast. Madara Eversone

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Aīda Krūze “Cauri gadsimtiem. Rērihu un Mierkalnu dzimtas”

Prēmijai nominētās grāmatas –

Elga Kristapsone  “Mana pagasta aizmirstie vietu vārdi”

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019

Karš, kolhozi, cilvēku izsūtīšanas, lauku kolektivizācija ar viensētu nojaukšanu, svētvietu, upju un ceļu izpostīšana. Šie notikumi atstājuši pēdas vietvārdu mantojuma saglabāšanā nākamo paaudžu ģimenēs. Pienākot 1996. gadam, Elga Kristapsone 59 gadu vecumā atkārtoja Kārļa Draviņa izstaigāto maršrutu pa vecā Stendes pagasta robežām, lai pierakstītu saglabājušos vietvārdus. Šoreiz tas nebija tikai viens Stendes pagasts, bet Lībagu un Ģibuļu pagasti, jo laikmeti mainījuši senās robežas. “Vietvārdu vietējā (apvidus tāmiskais variants) izloksne pierakstā saglabāta pamīšus ar literāro, jo teicēji tā arī runāja… Es, savukārt, centos viņas savāktos materiālus apkopot ne tā kā prasa „literārais likums” – alfabēta kārtībā, bet tā kā un ko katrs mājas iedzīvotājs (vārds, uzvārds, meitas uzvārds, kad dzimis, kur dzimis un pašreizējā dzīves vieta) atceras no savas ģimenes, kaimiņa vai citu cilvēku stāstītā. “

 

Eduards Bidzāns  “Manas dzīves atmiņas”

autorizdevums; “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2018/2019

Katra cilvēka dzīve ir grāmatas un stāstīšanas vērta. Eduarda Bidzāna dzīves atmiņu stāsta ceļš virknējas no vissenākajām bērnības atmiņām Latgalē, skolas un darba gadiem Tukuma pusē, dzīves līkločiem padomju laikos, kas aizceļo līdz Mērsragam un Talsiem – padomju vietējās varas kuluāri, saimnieciskā dzīve, sadzīve un, protams, savas dzimtas vēsture.

Andris Grūbe “Voi man šes!”

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019

Laika ritējums un dzīves līkloči bijušo Talsu varas vīru Andri Grūbi aizveduši uz Alūksni, vecāku dzimtas īpašumu. Savukārt Talsos pavadīts laiks no 1944. gada līdz 1977. gadam. No 1973. gada bijis Talsu pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs. Lasītājam piedāvāti gan komiski, gan traģikomiski stāstiņi, kas ļauj neierasti palūkoties uz stereotipu pārņemto dzīvi padomju varas laikā.

“Laiku nospiedumi. Ilgoņa Bērsona dzīve dienasgrāmatās, vēstulēs, atmiņās un attēlos”, sast. Madara Eversone

izdevējs “Zinātne”, 2019

Ilgonis Bērsons ir viens no ievērojamākajiem latviešu literatūrzinātniekiem, kurš ar latviešu literārā mantojuma saglabāšanu un pētniecību aktīvi nodarbojas vairāk nekā 60 gadu un ir uzkrājis bagātu personisko dokumentālo arhīvu. Biogrāfiski dokumentālā grāmata par Ilgoņa Bērsona profesionālo un radošā darba dzīvi aptver laiku no pamatskolas beigšanas 1947. gadā līdz 1990. gadam. Dokumentāli biogrāfiskā grāmata ir mēģinājums atklāt sarežģītā padomju literārā procesa aizkulises un pretrunīgumu, vienlaikus caur viena cilvēka dokumentālu dzīvesstāstu iezīmēts arī latviešu tautas kolektīvais liktenis. Grāmatas saturu veido Ilgoņa Bērsona privātā arhīva dokumenti, Rakstnieku savienības valdes sēžu protokoli un citi dokumenti, žurnāla “Karogs” arhīvs, lekciju konspekti, privātas un oficiālas vēstules, Ilgoņa Bērsona dienasgrāmatas un piezīmes, fotogrāfijas.

Aldis Denčiks “Nariņciema stāsti”

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019

 

 

Novadpētnieka Alda Denčika pirmajā grāmatā apkopotie stāsti ir veltījums dzimtajam ciemam, kur autors pavadījis savas dzīves brīnišķīgāko laiku – bērnību. Makss un Morics, Lennenbergas Emīls? Nē, “Nariņciema stāsti” – tie ir mazā Nariņciema “bosika” piedzīvojumi plašajā pasaulē. Ilustrācijas zīmējusi Talsu māksliniece Inese Mīlberga.

Aīda Krūze “Cauri gadsimtiem. Rērihu un Mierkalnu dzimtas”

 autorizdevums, 2019

 

Grāmatā apkopota Rērihu un Mierkalnu dzimtas vēsture no 19. gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Abu dzimtu saknes meklējamas Ziemeļkurzemē. Dzimtas vēsture atklāj jūrnieku. Mūziķu, pedagogu un citu profesiju pārstāvju dzīvesdarbību un atmiņu stāstus.

Antons Kivlenieks “Mana mūža grāmata”

izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019

 

Antons Kivlenieks – Talsu BJSS treneris un direktors, pēc tam Talsu 1.vidusskolas direktors. Aktīvs Talsu pilsētas pensionāru apvienības vadītājs, 1996. gadā Talsu pilsētas pensionāru sociāla fonda dibinātājs un fonda priekšsēdētājs. Grāmata ir atmiņu stāsts, kas atklāj visā cilvēka mūžā pieredzēto krāšņumu un ikdienas sūrumu.

Gunārs Anševics “Zagļciemnieku stāsti”

‘’Domu pērles’’, 2019

 

Grāmata tapusi no dienasgrāmatu un piezīmju fragmentiem, kur stāstīts par laikiem sākot ar 1955. gadu, kad autora ģimene ieradās Pitragā. Stāsti ir par laivām, tīkliem, dzīves vētrās rūdītiem zvejas vīriem, viņu grūto, smago nodarbošanos, ko vēl grūtāku padarīja krievu laiku nesaudzīgais, uzraugošais režīms.

Krājums “100 stāstu / 100 stories”

 izdevējs “Aleksandra Pelēča lasītava”, 2019

Krājumā apkopota Talsu Kristīgās vidusskolas dāvana Latvijai simtgadē, tie ir skolnieku, skolotāju, darbinieku stāsti par savas dzimtas cilvēkiem – cilvēkiem, kuru dzīve un izvēle palīdzēja Latviju izsapņot, dibināt, noturēt un atjaunot!

“Talsu novada muzeja raksti III”, sast. Zanda Konošonoka

Izdevējs “Talsu novada muzejs”, 2019

Muzeja speciālistu un pieaicināto autoru pētījumi apskata daudzpusīgu tēmu loku. Izdevums atspoguļo norises Talsu un kaimiņu novados no 19. gadsimta līdz pat mūsdienām, īpaši akcentējot Talsu novada vēsturi un kultūras mantojumu. Izdevums iznāk ik pēc trīs gadiem.

[collapse]

2021. gads

2021. gada Aleksandra Pelēča literārā prēmija

Literārās prēmijas laureāts – Kalnozols Andris. Kalendārs mani sauc

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Žilde Jānis. Pienvedēja piedzīvojumi. Trīs no Sabiles : autorizēta biogrāfija

 

Prēmijai nominētās grāmatas –

Agras vēstules

 

 1. Pelēcis Aleksandrs. Argas vēstules : vēstules uz Cīruļkalnu / Aleksandrs Pelēcis ; priekšvārds Zigurds Kalmanis ; pēcvārds Antra Grūbe. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2020. – 239 lpp. : il. – ISBN 9789934513411.

Latviešu dzejnieka Aleksandra Pelēča, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliera pirmo reizi publicētā vēstuļu saruna par literatūru un cilvēku attiecībām, stāsti par izjūtām ieslodzījumā Tālajos Austrumos.

Vēstuļu apkopojumu papildina Antras Grūbes pētnieciskā apcere par Aleksandra Pelēča literāro darbību Otrā pasaules kara laikā, apcietināšanu, krimināllietu un atgriešanos literārajā vidē “Kāpēc dzejnieks bija bīstams varai?”.

Uzticības spāru vainagiem

 1. Tukmanis Visvaldis.Uzticība spāru vainagiem (1957 – 1996) / Visvaldis Tukmanis, Juris Jansons, Jānis Krūmiņš. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, [2020]. – 229 lpp. – ISBN 9789934513466.

Grāmatas idejas autors un arhīvu materiālu pētītājs nu jau mūžībā aizgājušais novadpētnieks Visvaldis Tukmanis (23.12.1930–16.12.2018). Grāmata ir ieskats Talsu rajona Starpkolhozu celtniecības organizācijas (SCO) vēsturē, izsekojot publikācijām presē, arhīva un atmiņu materiāliem. Izdevuma 230 lapaspusēs ietilpināts plašs krāsu fotoattēlu un dokumentu kopiju materiāls, atspoguļojot organizācijas darba, kultūras norišu, sporta un sadzīves ainas.

 1. Anševics Gunārs.Tas dullais laiks : stāsti / Gunārs Anševics. – [Rīga : Domu Pērles], 2020. – 242 lpp. – ISBN 9789934593062.
 2. Anševics Gunārs.Pārdomu virpulī : stāsti / Gunārs Anševics. – Rīga : Domu Pērles, 2020. – 237, [2] lpp. – ISBN 9789934593321.

Abas autora grāmatas turpina autora pagājušā gada izdevuma “Zagļciemnieka stāsti” iesāktās tradīcijas, abas grāmatas tapušas no dienasgrāmatu un piezīmju fragmentiem un aizvedīs lasītājus ceļojumā pa autora bērnības takām, skolas laiku, piedzīvojumiem, dullajiem Kandavas tehnikuma laikiem un citām atmiņu ainām.

Skolotājs un vēsturnieks

 1. Skolotājs un vēsturnieks Teodors Dzintarkalns dzīvē un darbos / sastādītājs Imants Tamsons. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2020. – 589 lpp. – ISBN 9789934513404.

Grāmatā apkopotas Teodora Dzintarkalna raksti, atmiņas un publikācijas, kas publicētas dažādos avotos – kalendāros, laikrakstos. Nozīmīgu vietu izdevumā ieņem pēc aculiecinieku nostāstiem un tā laika dokumentiem sagatavotais “1905. gada revolūcija Talsos un apkārtnē”. Izdevumu papildina plašs foto materiālu klāsts.

Lībiešu gada grāmata

 1. Lībiešu gadagrāmata: 2020 = Līvlizt Āigast Rōntōz / sastādītāja un redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Lībiešu kultūrtelpa / Līvōd īlma, 2020. – 271 lpp. – ISBN 9789934888915.

Pirmo reizi grāmatas izdevēja ir Lībiešu kultūrtelpa — trīs sabiedriskās organizācijas: Lībiešu kultūras centrs, Līvu savienība un nodibinājums «Rānda». Krājumā viena no plašākajām ir nodaļa «Lībieši mūsdienās», kura aptver procesus, cilvēkus un aktualitātes, kas svarīgas šai kultūrtelpai. Publicēts 2018.—2020. gada svarīgāko notikumu apkopojums. Raksti veltīti arī diviem lībiešu kultūras dižgariem: Pēterim Dambergam un Kārlim Staltem.

Pa ceļam

 1. Pa ceļam : On the way : Talsu novads / priekšvārda autori: Inita Fedko un Uldis Balga. – Talsi : Talsu novada pašvaldība, [2020]. – 213 lpp. – ISBN 9789934231377.

Talsu novada fotogrāmatas koncepts slēpjas novada ceļos un to stāstos, ko atklājuši 19 fotogrāfi. Grāmata “Pa ceļam” ir unikāla, jo iemūžina Talsu novada administratīvās teritorijas ceļu tīklu vēl pirms gaidāmās administratīvi teritoriālās reformas – kā ir tagad, tā nebūs vairs nekad. Te atspoguļots caur novadu ejošais galvenās nozīmes autoceļš A10, reģionālās nozīmes autoceļi no P125 līdz P130, kā arī redzami vietējās nozīmes ceļi Īves un Ķūļciema pagastā.

Pienvedēja piedzīvojumi

 1. Žilde Jānis.Pienvedēja piedzīvojumi. Trīs no Sabiles : autorizēta biogrāfija / Jānis Žilde ; redaktore Gundega Blumberga. – Rīga : Dienas Grāmata, 2020. – 188, [3] lpp. : fotogrāfijas. – ISBN 9789934595172.

Viena no stabilākajām vērtībām Latvijas rokmūzikā visus šos gadus ir bijusi grupa “Pienvedēja piedzīvojumi” – trīs puiši no Sabiles. Grāmata nav tikai vēstījums par viņiem, tas ir stāsts par deviņdesmito gadu jauniešiem: par izlaušanos, principiem un nostāju, dzīves un mūzikas kvalitāti un – beigu beigās – īstu draudzību.

9. Kalnozols Andris. Kalendārs mani sauc : [romāns] / Andris Kalnozols ; redaktors Henriks Eliass Zēgners. – [Rīga] : Orbīta, [2020]. – 322, [5] lpp. – ISBN 9789934591075.

Romāna centrālais tēls ir jauns vīrietis ar grūti definējamu garīgās veselības stāvokli. Brīžiem šķiet, ka viņa prāts strādā kā bērnam, citkārt – ka labāk nekā vairumam pieaugušo. Stāsta struktūru veido vēstules rakstītas dienasgrāmatas formā. Nelaimīga iemīlēšanās grāmatas varoni novedusi pie eksistenciālas nepieciešamības no galvas iemācīties katra kalendāra datumā svinamās vārdadienas, lai “nokļūtu tuvāk” iecerētajai meitenei, proti, – starp visiem vārdiem atrodams arī viņējais.

Romāns pieskaitāms daiļliteratūras žanram un ir literāra fikcija, tomēr romāna vide cieši saistīta ar Talsu pilsētas un apkārtnes norisēm, darbības vietās lasītājs atpazīs Talsus, kaut arī mazpilsētas vide ir literāri transformēta. Arī vairāku romāna tēlu prototipi atrodami un noskatīti Talsos.

[collapse]

2022. gads

Aleksandra Pelēča prēmijai Talsu Galvenā bibliotēka izvirza šādas 2021. gadā izdotās grāmatas:

Literārās prēmijas laureāts – Blumberga Renāte. Lībiešu tautas nama vēsture : No ieceres līdz atklāšanai

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Ziediņa Sanita. Pieneņpūka

1. Ar deju caur dzīvi / sagatavoja: Juris Šironovs, Guntis Balodis. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. – 201, [2] lpp. – ISBN 9789934513534.

Grāmata “Ar deju caur dzīvi” stāsta par Talsu tautas nama senioru deju kopas “Draudzība” vēsturi. Atmiņu stāstos dejotāju piezīmes no tuvākiem un tālākiem koncertu izbraukumiem. Grāmatā daudz interesantu attēlu un piedzīvojumu aprakstu.

2. Zandarts Jānis. Aculiecinieka stāsts : Nurmuiža, Strazde, Talsi, Berlīne, Pēterburga, Jelgava, Pleskava, Petrograda, Rīga / Jānis Zandarts ; Zigurda Kalmaņa redakcija un makets. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. – 360 lpp. – ISBN 9789934513558.

Grāmatā apskatīts laika posms no 19. gs. beigām līdz 20. gs sākumam. Grāmatas sākums iezīmē Engures ezera apkārtnes iedzīvotāju dzīvi, tiek aprakstīti amatniecības paņēmieni, muižkungu attiecības ar vietējiem iedzīvotājiem. Stāstīts par Talsu vēsturē nozīmīgu notikumu – 1905. gada revolūciju un iesaistītājām personām. Jānis Zandarts stāsta par sevi, savu ģimeni un sastaptajiem ļaudīm, par notikumiem, kas ietekmējuši viņa dzīves ritumu.

3. Bērziņa Diāna. Stāsta Talsu novada ļaudis : Talsu un apkārtnes izloksnes vārdnīca / Diāna Bērziņa ; Agra Liepiņa vāka zīmējumi un ilustrācijas. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2021. – 229, [1] lpp. – ISBN 9789934513459.

 

Grāmata “Stāsta Talsu novada ļaudis” ir idejisks turpinājums 2018. gadā “Aleksandra Pelēča lasītava” izdotajam Diānas Bērziņas dzimtas stāstam “Parunāsim par vecajiem laikiem”, taču šoreiz autore apskatījusi ne tikai savu dzimtu, bet arī apkopojusi teicēju vēstījumus no Ķūļciema, Laidzes, Talsiem, Laucienes un Valdgales. Grāmatu papildina autores ģimenē un kaimiņu sētās runātās valodas paraugi, populāru teicienu vārdnīca, vietējie ticējumi. Organiski grāmatā iekļaujas mākslinieka Agra Liepiņa zīmējumi.

4. Ziediņa Sanita. Pieneņpūka / Sanita Ziediņa ; redaktore Ērika Bērziņa ; vāka ilustrācija Agnese Aljēna. – [Jelgavas novads] : Droši un Koši, 2021. – 101, [5] lpp. – ISBN 9789934891748.

 

Grāmatā Sanita Ziediņa dalās savā grūtajā un vienlaikus skaistajā pieredzē par dzīvi ar bērnu, kuram ir īpašas vajadzības: “Nebīsties no vārdiem “īpašas vajadzības”, jo grāmata nav tikai par slimību. Tas ir patiess dzīvesstāsts par mazu zēnu un viņa ģimeni. Gadiem izsapņotas alkas par vēl vienu bērniņu, kas rezultējās ar dubultu prieku, asarām un neziņu par nākotni. Stāsts ir par beznosacījuma mīlestību, par dzīves vērtībām un pieņemšanu. Izdzīvotais un piedzīvotais ir licis uzdot jautājumu: “Kurš kuram tad īsti deva dzīvi? Es bērnam vai bērns – man?””

5. Krastiņš Edmunds. Krišjānis Valdemārs : dzīves hronika / Edmunds Krastiņš. – Rīga : KL2020, 2021. – 480 lpp. – ISBN 9789934233173.

Krišjānis Valdemārs – latviešu un igauņu kuģniecības tēvs, pirmās latviešu tautas atmodas neformālais vadītājs, kurš izcilo spēju dēļ ieguva tādu ietekmi Pēterburgā un Maskavā, kādu Krievijas impērijas laikā nesasniedza neviens cits latvietis. Tomēr centieni palīdzēt latviešiem Valdemāram dārgi maksāja – viņu vajāja konservatīvie vācbaltieši, piemeklēja finansiālās neveiksmes, lielāko daļu mūža viņam nācās pa vadīt ārpus dzimtās Kurzemes.
Šī grāmata ir Krišjāņa Valdemāra dzīves hronikas, kura atklāj ne tikai svarīgāko veikumu un publicistisko darbību, bet arī viņa personību.

6. Blumberga Renāte. Lībiešu tautas nama vēsture : No ieceres līdz atklāšanai / Renāte Blumberga ; dizaine Zane Ernštreite. – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2021. – 448 lpp. – ISBN 9789934186486.

Grāmata par Lībiešu tautas nama tapšanas gaitu no ieceres līdz atklāšanas svētkiem 1939. gada 6. augustā. Kādreizējā lībiešu sabiedriskās un kultūras dzīves centrā, Mazirbes ciemā, uzceltajam namam ir piešķirts valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa statuss. Tautas nams joprojām tiek uzlūkots par lībiešu un viņu valodas radinieku sadarbības simbolu, turklāt gadu ritumā tautas nams līdzās karogam un himnai ir kļuvis par vienu no lībiešu tautas trim simboliem. Pētījums sagatavots balstoties Igaunijas, Latvijas un Somijas arhīvu un privāto kolekciju dokumentu studijās.

 

7. Almas Makovskas pasakas / sastādītājs Guntis Pakalns ; māksliniece Gita Treice ; Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts. Latviešu folkloras krātuve. – Rīga : Zinātne, 2021. – 301, [1] lpp. – ISBN 9789934599248.

 

Folkloras pētnieks Guntis Pakalns izdevumā apkopojis vairāk nekā 80 pasakas, ko stāstījusi folkloras teicēja Alma Makovska (1922-2004) no Vandzenes.

Alma Makovska (1922–2004) latviešu folkloristikā ir unikāla kā vispamatīgāk audio un video ierakstos dokumentētajā teicēja – viņas mantojums fiksēts vairāk nekā 100 ierakstu stundās. Grāmatas sastādītājs Guntis Pakalns intervējis Almu Makovsku 18 gadu garumā. Viņas stāstījumos saglabātas dzimtas un apkārtnes teikas, nostāsti un atmiņas vairāku paaudžu garumā. Viņa runā Vandzenes puses izloksnē, izmantojot senas vārdu formas, neparastus izteicienus, gramatikas un sintakses īpatnības. Grāmatā pasakas atveidotas literārā valodā, saglabājot dažus izloksnes paraugus. Pasaku stāstīšanas tradīcijas, spriežot pēc teicējas un viņas radinieku ziņām, dzimtā pastāvējušas vismaz četru paaudžu garumā. Vairākas Almas Makovskas pasakas ir līdzīgas jau zināmām pasakām, bet ir arī unikālas.

8. Dumpe Arta. Dzīve mākslā / Arta Dumpe ; Baibas Gustes priekšvārds ; redaktore Ieva Jansone ; mākslinieks Aldis Aleks. – Rīga : Zinātne, [2021]. – 207 lpp. – ISBN 9789934599170.

Arta Dumpe ir spilgta gan kā personība, gan kā izcila tēlniece. Viņas radošais mūžs ir kā saikne starp latviešu pirmajiem profesionālajiem māksliniekiem un mūsdienām, mācījusies pie Jēkaba Bīnes, Teodora Zaļkalna, Kārļa Jansona, Emīla Meldera un Kārļa Zemdegas, kurš studentiem mācījis “nebūt mēmiem!”. Arta Dumpe to ir iegaumējusi, un viņas darbus raksturo spēcīgs formu izteiksmīgums ar ārēju vai iekšēju dinamiku, kurā izpaužas arī mākslinieces patiesums un aizrautība. A. Dumpes daiļrade ir bagāta ar dažādiem aspektiem, tā ir tikpat daudzšķautņaina kā viņas personība, kuru precīzāk varam izprast šajā grāmatā apkopotajās mākslinieces atmiņās.

[collapse]

2023. gads

Aleksandra Pelēča prēmijai Talsu Galvenā bibliotēka izvirza šādas 2022. gadā izdotās grāmatas:

 

Literārās prēmijas laureāts – “Savs nams, sava pils : Talsu Tautas namam 110”; Talsu Tautas nams, grāmatas vēstures daļas autore Antra Grūbe ; līdzautore, literārā redaktore Elīna Lāce.

Lasītāju balsojuma simpātiju balva – Denčiks Aldis. “Ciemu ciems Pļavciems”

1. Denčiks Aldis. Ciemu ciems Pļavciems / Aldis Denčiks, Elmārs Šmelte. – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, [2022]. – ISBN 9789934513565.

Grāmata par Talsu novada Laucienes pagasta Nariņciemu, Pļavmuižu, Fridriķmuižu un tuvāko apkārtni, ko novada iedzīvotāji atpazīs zem viena nosaukuma – Pļavas. Grāmata par apvidus vēstures līkločiem, ļaudīm, dabu, kultūras dzīvi un sadzīvi.

2. Zviedrāns Jānis.  Atkal – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2022. – ISBN 9789934513572.

Biogrāfisks atmiņu stāsts, kura lappusēs atradīsiet informāciju par spožām Latvijas medicīnas pedagoģijas personībām un viņu likteņiem, apjautīsiet ārsta mūžā piedzīvotās izglītības sistēmas principus un tumšos nostūrus.

3. Deģis Arvīds Dinijs.  Lakstīgais aptieķnieks – Rīga : Jumava, [2022]. – ISBN 9789934205743.

 

“Ar šo tautiskā romantisma stilā ieturētā romāna tapšanu es simboliski metu tiltu uz Mērsraga Deģu dzimtas atzaru un atdzīvināju daudzus kolorītus mērsradzniekus. Tā kā rakstīšanas laikā aptiekārs Ernests man palīdzēja atspoguļot viņa likteni, esmu uzņēmies kopt viņa ģimenes piemiņu Mērsraga kapos, kur dus mana vecvecmāmiņa Katrīna” – tā par grāmatu stāsta autors.

4. Vadonis Edgars.  Nav tālu līdz Kaltenei : sadzīves stāsti. – Minstere – Talsi – Berlīne : Von Talsen Grāmatnīca, 2022. – 287 lpp.

 

Edgars Vadonis seniors savu grāmatu veltījis Nogalei un Nogales bijušajiem un tagadējiem iedzīvotājiem – tie ir vēsturiski notikumi, atmiņas par pagājušajiem laikiem, cilvēkiem un dzimtām, kas saistītas ar Nogali.

5. Bidzāns Eduards. Mazi graudiņi lielās dzirnavās : romāns ar visu dzīves patiesību – [Talsi], 2022. – 207 lpp.

Romāns reālistiski atspoguļo Latvijas un latviešu tautas likteņus. Par pamatu un iedvesmu romāna stāstam izmantots talsenieka Eduarda Bidzāna ģimenes tuvinieku dzīvesstāsts.

6. Laukmane Maija.  Ielošanās : Talsu ielu līkloči un noslēpumi. – [Talsi] : [Aut.izd.], 2022. – 120 lpp. – ISBN 9789934513596.

Grāmatā Talsu ielas iedzīvojušās Maijas Laukmanes rotaļīgajos dzejoļos, kurus papildina Antras Auziņas-Bajāres zīmējumi. Grāmatā iekļauti arī apraksti par 13 personībām, kuru vārdā nosauktas Talsu ielas.

 

7. AREI Stendes pētniecības centrs : simtgades stāsti (1922-2022) / Agroresursu un ekonomikas institūts – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2022. – 413 lpp. – ISBN 9789934513626.

 

Grāmata izdota, atzīmējot simto gadadienu kopš pirmās valsts izveidotās selekcijas stacijas dibināšanas Latvijā. Simts gadu laikā Valsts Stendes selekcijas stacija vairākkārt mainījusi nosaukumu, statusu, bet visos laikos šeit radītas jaunas šķirnes, gatavota sēkla. Grāmatā apkopotas arī bijušo darbinieku atmiņas. Arhīvu materiālus un fotoattēlus apkopoja Zigurds Kalmanis, pētījumu sistematizēja un papildināja Dr. agr. Sanita Zute.

8. Šironovs Juris.  Spāres luterāņu baznīca – Talsi : Aleksandra Pelēča lasītava, 2022. – 119, [1] lpp. – ISBN 9789934513619.

Grāmata par Spāres evaņģēliski luterisko baznīcu laiku lokos. Pirmā Spāres baznīca tika celta 1658. gadā, bet tagadējā mūra ēka celta 1747. gadā, atjaunota 1993. gadā. Baznīca ir Valsts nozīmes kultūras piemineklis.

9. Savs nams, sava pils : Talsu Tautas namam 110 – [Talsi : Talsu Tautas nams], 2022. – 495 lpp. – ISBN 9789934237287

 

Jau vairāk nekā gadsimtu Talsu Tautas namam ir īpaša nozīme pilsētā, un tā vēsturiskā izpēte ir uzmanības vērta. Grāmatā atspoguļojas pilsētas un nama vēstures notikumi, aicinot ielūkoties pagātnē, lai radītu priekšstatu, kā veidojusies mūsu pilsēta, kultūra, tradīcijas un notikumi. Grāmatas vēstures daļas autore Antra Grūbe ; līdzautore, literārā redaktore Elīna Lāce.

10. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktors Ilgonis Bērsons : Biobibliogrāfija II – Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2022. – 257 lpp. – ISBN 9789934188398.

Bibliogrāfija veidota pēc autora dotās informācijas un sastādītājas apzinātajām publikācijām. Izdevums ir turpinājums un papildinājums 2006. gadā Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā sagatavotajai I. Bērsona bibliogrāfijai par laika posmu no 1949. gada līdz 2006. gada rudenim. Grāmatu papildina autobiogrāfija, fotoattēli no autora dzīves un darba gaitām.

[collapse]