Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas

Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības centrs ir sagatavojis un izdevis “Latvijas bibliotēku novadpētniecības darba vadlīnijas”. Vadlīnijas  izstrādātas ar mērķi pilnveidot bibliotēku novadpētniecības darbu un nodrošināt integrētu, mūsdienīgu un vispārpieejamu Latvijas bibliotēku novadpētniecības resursu kolekciju un pakalpojumu attīstību.

Vadlīnijās apskatīti vispārēji novadpētniecības darba principi bibliotēkās, noteikti nozīmīgākie virzieni, izvirzīti nosacījumi bibliotēku novadpētniecības darba plānošanai, krājuma veidošanai, uzskaitei, organizācijai, saglabāšanai un pieejamības nodrošināšanai. Vadlīnijās uzsvērta nepieciešamība digitalizēt novadpētniecības materiālus un nodrošināt tiem publisku pieejamību tīmeklī, kā arī novadpētniecības darbā rosināt iesaistīties plašāku sabiedrību, it īpaši vietējo kopienu. Kā novadpētniecības darba nākotnes perspektīva iezīmēta bibliotēku sadarbība novadpētniecībā valstiskā līmenī un vienota nacionālā novadpētniecības krājuma izveide.

Vadlīnijas ir rekomendējošas, ņemot vērā atšķirīgos bibliotēku tipus, vietu un lomu Latvijas bibliotēku sistēmā, bibliotēku unikālos vietējos apstākļus, lietotāju vajadzības, materiāli tehniskās un finansējuma iespējas un citus faktorus.

 

LATVIJAS BIBLIOTĒKU NOVADPĒTNIECĪBAS DARBA VADLĪNIJAS (PDF)