Bibliotēkas lietošanas noteikumi

B I B L I O T Ē K A S     A P M E K L Ē T Ā J I E M
 

Talsu Galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumi:

 
 1. Bibliotēkas Lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kura izmanto bibliotēkas pakalpojumus.
 2. Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību). Lietotājus līdz 16 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai likumiskais pārstāvis, uzrādot personas apliecinošu dokumentu.
 3. Reģistrētam bibliotēkas Lietotājam tiek izsniegta bibliotēkas Lasītāja karte. Bibliotēkas pakalpojumu izmantošanai Lietotājam ir jāuzrāda LASĪTĀJA KARTE vai personu apliecinošs dokuments. Lietotājs par atkārtotu Lasītāja kartes saņemšanu, tās nozaudēšanas vai sabojāšanas gadījumā, maksā 2,00 EUR ( divi eiro).
 4. Mainot dzīves vietu vai uzvārdu, Lietotājam par izmaiņām jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē.
 5. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Pārējo pakalpojumu maksu nosaka Talsu novada dome ar atsevišķu lēmumu. Skatīt MAKSAS PAKALPOJUMI.
 6. Bibliotēkā saņemtā literatūra jānodod noteiktā termiņā. Bibliotēkā līdzņemšanai izsniegto grāmatu un citu dokumentu lietošanas termiņš ir viens mēnesis, žurnāliem un jaunieguvumiem 7dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 7 dienas. Ja izsniegtie dokumenti nav jaunieguvumi vai tos nepieprasa cits Lietotājs, termiņu iespējams pagarināt (ierodoties bibliotēkā, pa tālruni vai sūtot e-pasta ziņojumu). Līdzņemšanai izsniegtie dokumenti, kuru lietošanas termiņš regulāri tiek pagarināts, pie lasītāja var atrasties ne ilgāk par 3 mēnešiem.
 7. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā piecus iespieddarbus vai citus dokumentus.
 8. Iespieddarbu un citu materiālu ar LASĪTAVA marķējumu netiek izsniegti līdzņemšanai.
 9. Par katra izsniegtā iespieddarba vai cita iespieddarba nodošanas termiņa neievērošanu Lietotājs maksā kavējuma naudu, kuru nosaka un uzskaita Bibliotēku Informācijas sistēma ”Alise” – 0,01 € (viens cents) par katru nokavēto dienu katram iespieddarbam vai citam materiālam. Kavējuma naudu iekasē bibliotēkas darbinieks Lietotājam, izsniedzot maksājuma dokumentu.
 10. Bibliotēkā kopēšanas darbu pēc Lietotāja pieprasījuma veic tikai bibliotēkas darbinieks.
 11. Lietotājam ir tiesības saņemt savlaicīgus un kvalitatīvus bibliotēkas pakalpojumus, saņemt lasīšanai grāmatas un citus dokumentus no bibliotēkas krājuma, vai saņemt tos SBA kārtā no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem.
 12. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas iespieddarbus lasītājam jāaizstāj ar identiskiem iespieddarbiem, ar tādiem, kurus par līdzvērtīgiem atzinusi bibliotēka. Nozaudēto vai sabojāto izdevumu vērtību nosaka pēc iepirkuma dokumentā norādītajām cenām. Ja izdevuma vērtība palielinājusies, to nosaka bibliotēkas darbinieki.
 13. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par bibliotēkas darbu Lietotājs var iesniegt bibliotēkas direktoram vai ierakstīt atsauksmju un ierosinājumu grāmatā.
 14. Lietotājam ir jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un jāievēro tie. Lietotājs, kurš neievēro šos noteikumus, traucē darbu citiem apmeklētājiem vai bibliotēkas darbiniekiem, bojā inventāru, var tikt izraidīts no bibliotēkas telpām.
 
Lietotājus, kuri neievēro “Talsu novada bibliotēku izmantošanas noteikumus”, izslēdz no bibliotēkas lietotāju skaita uz laiku līdz vienam gadam. Par atkārtotu pārkāpumu izslēdz bez atjaunošanas tiesībām. Par gadījumiem, kad Lietotājs pārkāpj bibliotēku lietošanas noteikumus un neņem vērā bibliotēkas darbinieku aizrādījumu, darbinieks par notiekošo informē policiju.

 

Talsu novada pašvaldības bibliotēku lietošanas noteikumi (pdf)

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas noteikumi Talsu novada pašvaldības bibliotēkās (pdf)

Iesnieguma un galvojuma forma (pdf)