Bibliotēkas lietošanas noteikumi

B I B L I O T Ē K A S     A P M E K L Ē T Ā J I E M

 

Talsu Galvenās bibliotēkas lietošanas noteikumi:

 

 1. Bibliotēkas lietotājs ir ikviena juridiska vai fiziska persona, kas izmanto bibliotēkas pakalpojumus.
 2. Lietotājus bibliotēkā reģistrē, uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu ar personas kodu.
 3. Lietotājus līdz 15 gadu vecumam bibliotēkā reģistrē, iesniedzot rakstveida piekrišanu (galvojumu), ko aizpildījis viens no vecākiem vai tiem pielīdzinātām personām.
 4. Reģistrējoties bibliotēkā, lietotājiem jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem un ar parakstu jāapstiprina sava apņemšanās tos ievērot.
 5. Reģistrētam bibliotēkas lietotājam tiek izsniegta bibliotēkas lietotāja karte.
 6. Bibliotēkas lietotāja kartes nozaudēšanas vai bojājuma gadījumā karti atjauno. Kartes atjaunošanas maksa ir EUR 0,50 (piecdesmit centi).
 7. Mainot uzvārdu, lietotājam par izmaiņām jāpaziņo bibliotēkai kārtējā apmeklējuma reizē, uzrādot šo faktu apstiprinošu dokumentu.
 8. Bibliotēkas sniegtie pamatpakalpojumi ir bez maksas. Maksas pakalpojumu veidi un  cenas norādītas šo noteikumu 2. pielikumā.
 9. Bibliotēkā saņemtā literatūra jānodod noteiktā termiņā. Bibliotēkā līdzņemšanai izsniegto grāmatu un citu dokumentu lietošanas termiņš ir viens mēnesis, žurnāliem un jaunieguvumiem 7 dienas, paaugstināta pieprasījuma grāmatām – 7 dienas. Ja izsniegtie         dokumenti nav jaunieguvumi vai tos nepieprasa cits lietotājs, termiņu iespējams     pagarināt, ierodoties bibliotēkā, pa tālruni vai sūtot e-pasta ziņojumu, taču līdzņemšanai   izsniegtie dokumenti, kuru lietošanas termiņš regulāri tiek pagarināts, pie lasītāja var atrasties ne ilgāk par trim mēnešiem.
 10. Iespieddarbu un citu materiālu ar statusu “Tikai lasītavā” izsniegšana uz mājām pēc bibliotēkas slēgšanas darba dienas beigās līdz nākošās darba dienas rītam vai uz svētku un izejamām dienām ir maksas pakalpojums, pret drošības naudu, 1 iespieddarbs – EUR 7,00 /septiņi eiro/.
 11. Par literatūras nodošanas termiņa neievērošanu iekasē kavējuma naudu EUR 0.01 (viens cents) par katru materiālu vienā dienā, pretī izsniedzot kvīti. Lietotājiem, kuri nav samaksājuši kavējuma naudu, ir liegta iespēja saņemt grāmatas un citus dokumentus līdzņemšanai attiecīgajā bibliotēkā.
 12. Lietotājam vienlaikus izsniedz ne vairāk kā piecus iespieddarbus vai citus dokumentus.
 13. Personām, kuras nav Talsu, Dundagas, Mērsraga, Rojas novadu iedzīvotāji, ir tiesības pierakstīties bibliotēkā un izmantot bibliotēkas fondu tikai lasītavā. Samaksājot drošības naudu ne mazāk kā iespieddarba vai citu dokumentu vērtības apmērā, šīm personām var izsniegt šos izdevumus lietošanai ārpus bibliotēkas.
 14. Bibliotēkā kopēšanas darbu pēc lietotāja pieprasījuma veic tikai bibliotēkas darbinieks.
 15. Lietotājam ir tiesības saņemt lasīšanai grāmatas un citus dokumentus vai to kopijas no bibliotēkas krājuma vai saņemt tos SBA kārtā no citu, arī ārvalstu, bibliotēku krājumiem, ja attiecīgajā bibliotēkā pasūtīto dokumentu nav.
 16. Priekšlikumus, atsauksmes, sūdzības par bibliotēkas darbu lietotājam ir tiesības iesniegt bibliotēkas direktoram vai ierakstīt atsauksmju un ierosinājumu grāmatā
 17. Nozaudētos vai lietotāja sabojātos bibliotēkas dokumentus lasītājam jāaizstāj ar identiskiem vai ar tādiem, kurus par līdzvērtīgiem atzinusi bibliotēka. Nozaudēto vai sabojāto izdevumu vērtību nosaka pēc uzskaites dokumentu cenām. Ja izdevuma vērtība palielinājusies, to nosaka bibliotēkas darbinieki.
 18. Lietotājus, kuri neievēro “Talsu novada bibliotēku izmantošanas noteikumus”, izslēdz no bibliotēkas lietotāju skaita uz laiku līdz vienam gadam. Par atkārtotu pārkāpumu izslēdz bez atjaunošanas tiesībām.

 

 

Kopkatalogs