Talsu Valsts ģimnāzija / Talsu sākumsskola

Adrese: Talsi, Brīvības iela 29; Talsu Valsts ģimnāzijas ēkas pagrabstāvā 002.telpā

Kontaktinformācija :

Tālrunis bibliotēkā –  63224608; 26590525

 

Darbinieks:  Līksma Sokolova / e  – pasts liksma12@inbox.lv

 

Par bibliotēku:

Talsu Valsts ģimnāzijas bibliotēka dibināta reizē ar skolu 1940. gadā. Bibliotēka reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā 2008. gadā.

Bibliotēka ir Talsu Valsts ģimnāzijas struktūrvienība, informācijas centrs, kas nodrošina iespieddarbu uzkrāšanu, sistematizēšanu, glabāšanu, grāmatu krājuma, mācību līdzekļu un informācijas pieejamību un izmantošanu apmeklētājiem. Bibliotēka nodrošina Talsu Valsts ģimnāzijas izglītojamos un pedagogus ar mācību materiāliem mācību procesā un zinātniski pētnieciskajā darbībā. Bibliotēka apkalpo  Biznesa augstskolas Turība Talsu filiāles studentus un Talsu sākumskolas izglītojamos un pedagogus.

Darba laiks:

8.00 – 14.00 lasītāju apkalpošana

14.00 – 15.30 bibliotēkas iekšējais darbs

 

Interneta vietņu adreses:

tvg.edu.lv

facebook.com

[collapse]
Talsu 2. vidusskola

Adrese : Kārļa Mīlenbaha iela 32, Talsi, Talsu nov. LV-3201 ; Bibliotēka atrodas Talsu 2. vidusskolas 3. stāvā.

 

Kontaktinformācija :

Tālrunis bibliotēkā – 63232163

E-pasts: talsu2vsk@ls.lv

Bibliotekāri:  Agnese Krauze

Par bibliotēku:

Bibliotēka savu darbību uzsāka līdz ar Talsu 2.vidusskolas dibināšanu 1975.gadā. Tās darbība saistīta ar iespieddarbu komplektēšanu un izsniegšanu, informācijas sniegšanu, skolēnu informācijprasmes attīstīšanu (stundās un individuālās konsultācijās), lasīšanas veicināšanu dažādos pasākumos (izstādēs, literārajās un bibliotēkmācības stundās, konkursos, tematiskajos pasākumos).

Bibliotēka pieejama visiem skolas skolēniem, skolotājiem un darbiniekiem.

 

Darba laiks:

Pirmdien      8:00 – 16:30               Pusdienu pārtraukums no 12:00 – 12:30

Otrdien        8:00 – 16:30

Trešdien      8:00 – 16:30

Ceturtdien  8:00 – 16:30

Piektdien     8:00 – 16:30

Sestdien, svētdien  slēgts

 

Talsu 2.vidusskolas mājaslapa  www.talsu2vsk.lv

Facebook vietne

[collapse]
Talsu pamatskola

Talsu pamatskolas bibliotēka

Adrese:

Gaismas iela 1,   Talsi, Talsu novads, LV- 3201

Talsu pamatskolā,  1. stāva 11. telpā

 

Kontakti:

Tālruņa nr.  skolā  28383490;

e -pasts –  talsupamatskola@talsi.lv

bibliotekāre Inguna Fricberga

Bibliotēkas   darbības   vispārīgs   raksturojums –

Talsu pamatskolas bibliotēkas mērķis ir plānot un organizēt bibliotēkas darbību, grāmatu krājumu fondu komplektēšanu, lai nodrošinātu izglītības procesa organizāciju atbilstoši Valsts vispārējās izglītības standartā noteiktajiem mērķiem un nodrošinātu skolas īstenojamo vispārējās izglītības un pamatizglītības profesionāli orientēta  virziena (mūzikas) izglītības  programmu realizāciju.

Bibliotēka cenšas nodrošināt pieeju  pietiekamai materiālu daudzveidībai, kas atbilst  skolēnu,  pedagogu,  vecāku un darbinieku  vajadzībām.

Bibliotēkā pamat krājumu veido mācību literatūra, literatūra pedagogiem, mūzikas literatūra, daiļliteratūra t.sk.  bērnu grāmatas, uzziņu literatūra,  seriālzdevumi, nošu dokumenti, audiovizuālie  materiāli un  periodika.

Bibliotēka veidojusies jau skolas sākumgados. Talsu  pilsētas  pamatskola  (6-gadīga) dibināta  1919.gada  janvārī.

Kopš  2011. gada skolas  bibliotēka iesaistās lasīšanas veicināšanas  programmā  “Bērnu, jauniešu un vecāku  žūrija”.

 Darba laiks –

Pirmdiena 11.20-15.30
Otrdiena

11.20-15.30

Trešdiena 11.20-15.30
Ceturtdiena 11.20-15.30
Piektdiena 11.20-15.30

 

Talsu pamatskolas bibliotēka piedāvā;

 • palīdzību sagatavoties mācību stundām, konkursiem izmantojot enciklopēdijas, vārdnīcas, kopēto materiālu tematiskās mapes u.c. uzziņu avotus
 • būt vienmēr informētiem – lasot jaunākos laikrakstus un žurnālus
 • saturīgi pavadīt brīvos brīžus- lasot daiļliteratūru
 • iegūt informāciju – izmantojot datoru un internetu
 • konsultācijas, atbalstu informācijas meklēšanā
 • informāciju par tālākizglītības un karjeras izvēles iespējām

 

Mācību iestādes un bibliotēkas interneta vietņu un soc. tīklu saites –

www.talsupsk.lv

https://www.facebook.com/talsupamatskola/

https://twitter.com/Talsupamatskola

 

Talsu pamatskolas bibliotēka skolas mājaslapā

http://talsupsk.lv/?atbalsts&category=73

[collapse]
Talsu novada vidusskola

 

Talsu novada vidusskolas bibliotēka

Adrese: K. Mīlenbaha 30, Talsi, Talsu novads, LV 3201

Tālrunis: 63232206,

Fakss: 63223220, e-pasts: novadavidusskola@talsi.lv

 

Darbinieks: Una Grīnberga

 

Darba laiks:

pirmdiena 9.00 – 12.00;

trešdiena  14.00 – 16.00;

ceturtdiena 14.00 – 16.00;

piektdiena 8.00 – 13.00

 

Par bibliotēku:

Bibliotēka dibināta reizē ar Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskolu.

Vakarskola Talsos  dibināta 1946.gadā, kad izveidoja Talsu apriņķa strādājošās jaunatnes skolu, kurā skolēni mācījās no 8. līdz 12.klasei. 1952.gadā skolu pārveidoja par Rīgas, bet 1958. gadā par Liepājas Republikāniskās vidusskolas konsultpunktu. No 1961.gada vakarskola bija Talsu vidusskolas neklātienes nodaļa. 1971. gada augustā izveidoja Talsu rajona vakara un neklātienes vidusskolu, kurā strādājošie jaunieši varētu iegūt vispārējo vidējo izglītību.

 

Mācību iestādes un bibliotēkas interneta vietņu un soc. tīklu saites –

https://talsunovadavidusskola.lv/

https://www.facebook.com/TalsuNovadaVidusskola

[collapse]
Rojas vidusskola

 

Adrese : Zvejnieku iela 7,

Roja, Rojas pagasts,

Talsu novads; LV 3264

 

Skolas telefons – 63291527;

E-pasts – rojasvidusskola@talsi.lv

 

Bibliotekāre – Antra Ozollapa

Bibliotēka – 26276987

E-pasts – antraoz@inbox.lv

 

Bibliotēkas darba laiks –

Pirmdiena – ceturtdiena no 8:00 – 15:00

Piektdiena no 8:00 – 13:30

 

Mācību iestādes un bibliotēkas interneta vietņu un soc. tīklu saites –

http://rojasvidusskola.lv/

https://www.facebook.com/rojasvidusskola/

[collapse]
Valdemārpils vidusskola

Valdemārpils vidusskolas bibliotēka

 

Adrese: Skolas iela 3, Valdemārpils, Talsu novads, LV-3260

Skolas telefons 63291102 ; e-pasts valdskola@inbox.lv

Skolas bibliotekāre: Aira Saleniece un Gija Čudere

 

Bibliotēkas darba laiks –

katru dienu no 8.30 – 15.00

Pusdienas laiks 12.30 – 13.00

Brīvdienas – sestdiena , svētdiena

Bibliotēka atrodas skolas 1. stāvā, 107. kabinetā

 

Par bibliotēku:

1919.gada 15.oktobrī uz Sasmakas (tagad Valdemārpils) elementārskolas bāzes atver Sasmakas pilsētas četru klašu latviešu pamatskolu. Tajā darbojas neliela bibliotēka.

1980.gadā skola sāk darbu jaunajā ēkā Skolas ielā 3. Tajā darbu turpina skolas bibliotēka. 2014.gadā bibliotēka pārceļas uz izremontēto 107.kabinetu. Bibliotēkai mēbeles gatavojuši skolas darbmācības klases audzēkņi.

Bibliotēka komplektē, uzskaita, sistematizē izglītības programmu īstenošanai nepieciešamās mācību grāmatas un citus dokumentus. Bibliotēkas fondā ir 10166 eksemplāru, no kuriem 6431 vienības ir mācību grāmatas. Bibliotēkā ir  20 darba vietas mācībām, lasīšanai un ZPD veikšanai. Bibliotēkā ir pieejami –

 • novadpētniecības materiāli
 • pedagoģiskā un metodiskā literatūra pedagogiem
 • audiovizuālie materiāli
 • karjeras izglītības materiāli
 • materiāli par Eiropas Savienību un NATO
 • iepriekšējo gadu skolas „Gada grāmatas”

Bibliotēkas lasītāji ir skolēni, pedagogi un pārējie skolas darbinieki. Lasītājiem pieejami 2 datori, kopētājs un printeris.

 

Mācību iestādes un bibliotēkas interneta vietņu un soc. tīklu saites –

https://www.valdemarpilsvsk.lv/biblioteka.html

https://www.facebook.com/valdemarpilsvsk/

[collapse]
Sabiles pamatskola

 

Adrese –

Ventspils ielā 17A, Sabile, Talsu novads, LV- 3294

Skolas bibliotēkas darba laiks:

Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
12:00 – 14:30 14:30 – 16:00 13:00 – 16:00 14:00 – 16:00 15:00 – 16:40

 

Kontakti

Telefons skolā: 63232302

e-pasts: sabilespamatskola@talsi.lv

Darbinieks – Dace Groskopa

 

Saites –

http://www.sabilesskola.lv

https://www.facebook.com/Sabiles-pamatskola-1320978141289327/

[collapse]

Dundagas vidusskola

 

Adrese : Talsu iela 18, Dundaga, LV – 3270

Skolas telefons – 63232192;

E-pasts – vidusskola@dundaga.lv

 

Bibliotekāre – Inga Leistmane

Bibliotēka – 63232197

E-pasts – inga.leistmane@gmail.com

 

Bibliotēkas darba laiks –

P.  8.30-11.30, 12.00-13.30, 15.00-16.00

O.  8.30-11.30, 12.00-13.30

T.  8.30-12.00

C.  8.30-11.30, 12.00-13.30

P.  8.30-10.30

 

Skolas bibliotēka piedāvā:

 • lasītavu;
 • grāmatu krātuvi;
 • printēšanas un skenēšanas pakalpojumus;
 • mācību grāmatas;
 • uzziņas literatūru;
 • daiļliteratūru;
 • laikrakstus un žurnālus:
  • Diena,
  • Talsu Vēstis,
  • Dundadznieks,
  • Ilustrētā Pasaules Vēsture,
  • Ilustrētā Pasaules Zinātne,
  • Ilustrētā Junioriem,
  •  “Skolas Vārds”  (elektroniski)

 

Mācību iestādes un bibliotēkas interneta vietņu un soc. tīklu saites –

https://www.skola.dundaga.lv/

https://www.facebook.com/dundagasvsk

[collapse]

Mērsraga vidusskola

 

Adrese : Skolas iela 8, Mērsrags, Talsu novads, LV-3284

Skolas telefons – 63237841;

E-pasts – mersragskola@inbox.lv

 

Bibliotekāre – Iveta Balode

Bibliotēka – 28343354

E-pasts – i-balode@inbox.lv

 

Bibliotēkas darba laiks –

Diena No līdz Papildu informācija
Pirmdiena 7:30 16:00 Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 7.30 – 8.00; 12.00 – 12.15; 15.20 – 16.00
Otrdiena 7:30 16:00 Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 7.30 – 8.00; 12.00 – 12.15; 15.20 – 16.00
Trešdiena 7:30 16:00 Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 7.30 – 8.00; 12.00 – 12.15; 15.20 – 16.00
Ceturtdiena 7:30 16:00 Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 7.30 – 8.00; 12.00 – 12.15; 15.20 – 16.00
Piektdiena 7:30 16:00 Apmeklētāju pieņemšanas laiki: 7.30 – 8.00; 12.00 – 12.15; 15.20 – 16.00

 

Skolas bibliotēka piedāvā:

  Pakalpojums Pieejamība
1. Internets Pieejams skolēniem un skolotājiem
2. Iespieddarbu un datu elektronisko nesēju (audio un VHS kasešu, CD, DVD) izsniegšana Pieejams skolēniem un skolotājiem
3. Pieeja skolas abonētajām interneta datubāzēm Pieejams skolēniem un skolotājiem
4. Lasītava, t. sk. galda spēļu krātuve Pieejams skolēniem un skolotājiem
5. Bibliotekārās nodarbības vai mācību stundas bibliotēkā Pieejams skolēniem un skolotājiem
6. Lasīšanas veicināšanas aktivitātes Pieejams skolēniem

  

Mācību iestādes un bibliotēkas interneta vietņu un soc. tīklu saites –

http://www.mersrags.lv/?ct=vidusskola

https://www.facebook.com/mersragavidusskola/

[collapse]

Pamatskolas novadā

Skola

Bibliotekārs

Telefons iest./bibl.

Stendes pamatskola Sintija Garsila 63291645
Laucienes pamatskola Antra Mēness 26393768 bibl.
Pastendes pamatskola Dzintra Ūdre 63221128
Pūņu pamatskola Ilga Martīne 63222935

[collapse]