Sagatavots informatīvi konsultatīvs izdevums “Darbs ar personas datiem bibliotēkās”

Lai veicinātu Latvijas bibliotēku darbinieku izpratni par Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām, kā arī sniegtu ieteikumus atsevišķu regulas prasību izpildei, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības centrs ir izstrādājis informatīvi konsultatīvu izdevumu par darbu ar personas datiem bibliotēkās.

DARBS AR PERSONAS DATIEM BIBLIOTĒKĀS (PDF)

Izdevums sastāv no 15 nodaļām. Sākumā sniegts personas datu definīcijas skaidrojums, personas datu apstrādes tiesiskā pamata un apstrādātāju pienākumu un atbildības apraksts. Tālāk seko nodaļas par personas datu veidiem un darbu ar tiem: darbs ar lasītāju datiem, īpaši aplūkojot bērnu personas datu jautājumu, galvenās lasītāju tiesības un bibliotēku rīcību to nodrošināšanā. Atsevišķas nodaļas veltītas fotografēšanas, filmēšanas un videonovērošanas jautājumiem, kā arī darbam ar personāla datiem un personas datiem bibliogrāfiskajās un autoritatīvo ierakstu datubāzēs. Izdevumā iekļauta arī jautājumu un atbilžu sadaļa, kur apkopoti bibliotekāru jautājumi par dažādām ar personas datiem saistītām tēmām bibliotēku darbā. Izdevumu noslēdz izmantoto un ieteicamo informācijas resursu saraksts un pielikumi, kur sniegti praktiski piemēri atsevišķu ieteikumu izpildei.

Informāciju sagatavoja:
Māra Jēkabsone
Bibliotēku attīstības centra galvenā bibliotekāre
Latvijas Nacionālā bibliotēka