Lubes bibliotēkas vadītājs – vakance

Lubes pagasta pārvalde rīko atklātu pretendentu konkursu

uz vakanto bibliotēkas vadītāja amatu Lubes bibliotēkā

 

Konkursā var piedalīties jebkurš pilngadīgs LR pilsonis, kurš atklāta pretendentu konkursa nolikumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis pieteikumu (konkursa nolikumā minētos dokumentus) dalībai atklātā pretendentu konkursā.

Pretendentiem jāiesniedz:

  • Iesniegumu dalībai atklātā pretendentu konkursā;
  • Aizpildītu aptaujas anketu;
  • Izglītības dokumentu un amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • Motivācijas vēstuli (ne vairāk kā A4 formāta lapu).

Konkursa nolikums
Iesnieguma veidlapa
Aptaujas anketa

Pieteikumu var iesūtīt pa pastu, norādot adresātu – Lubes pagasta pārvalde, “Sniedzes”, Anuži, Lubes pagasts, Talsu novads, LV-3262, vai iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Lubes pagasta pārvaldē, darba laikā; uz aploksnes jābūt norādei “Konkursam uz bibliotēkas vadītāja amatu”.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš – 2017.gada 6.septembris, līdz plkst.17.00.

Tālrunis informācijai 63232350

 

http://www.talsi.lv/lubes-bibliotekas-vaditajs-vakance