ESIP

Eiropas Savienības informācijas punkts (ESIP) Talsu Galvenajā bibliotēkā darbojas no 2000. gada. Tas izveidojies projekta ietvaros, ko izstrādājis Eiropas integrācijas birojs, Eiropas Savienības Informācijas centrs (ESIC) sadarbībā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku dienestu un citām institūcijām. Projekta mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas novadu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību.
2009. gadā līdzekļus ESIP tīkla uzturēšanai piešķīra Latvijas valdība un tā darbību koordinēja Valsts kancelejas Komunikācijas departaments. Ar 2010. gada 1. janvāri Ārlietu ministrija ir pārņēmusi no Valsts kancelejas iedzīvotāju informēšanas par Eiropas Savienības jautājumiem koordinēšanas funkciju, tai skaitā arī 32 Eiropas Savienības informācijas punktu koordināciju visā Latvijā.

ESIP piedāvā:

  • grāmatas, brošūras, bukletus par ES
  • informācijas avotus par ES
  • uzziņas

Informāciju par ES var rast, kā arī saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem, zvanot uz:

  • EIROINFO tālruni – 67211111
  • Europe Direct bezmaksas tālr. Briselē – 0080067891011

Informācija par ES internetā:

Eiropas Savienība 
Eiropas Savienība un Latvija
Eiropas Savienības māja – informācija par Eiropas Savienības jautājumiem Latvijā
Eiropas Savienības darba un mācību iespējas
Europass CV – praktisks dokumentu kopums, kas ES pilsoņiem palīdz skaidri un uzskatāmi atspoguļot savas zināšanas, prasmes un kompetences un kas noder, piesakoties darbā, praksei vai tālākai izglītībai
Nevalstiskās organizācijas
Eiropas kustība Latvijā – organizācija, kas sekmē aktīvu Latvijas dalību ES un informētas sabiedrības iesaisti lēmumu pieņemšanā
Klubs “Māja” – jaunatnes organizācija Latvijā, kas informē un izglīto jauniešus par ES
Sabiedriskās politikas centrs “Providus” – politikas domnīca, kas atbalsta gudru, zināšanās balstītu politiku un kas iestājas par atvērtas sabiedrības vērtībām
Datubāzes
Eurostat – augstas kvalitātes Eiropas mēroga statistikas dati un indikatori, kuri ļauj salīdzināt valstis un reģionus
EUR-Lex – p
Eiropas Savienības finanses, struktūrfondi
Latvijas investīciju un attīstības aģentūra – ekonomikas ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kas sekmē uzņēmējdarbības attīstību Latvijā, veicinot ārvalstu investīciju apjoma pieaugumu un palielinot Latvijas konkurētspēju pašmāju un starptautiskajos tirgos
Lauku atbalsta dienests – valsts tiešās pārvaldes iestāde, kas administrē ES un valsts atbalstu laukiem, lauksaimniecībai, mežsaimniecībai un zivsaimniecībai. LAD administrē šādus ES fondus: Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds (EJZF) un Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonds (ELGF)
Sabiedrības integrācijas fonds – publisks nodibinājums, kas finansiāli atbalsta un veicina sabiedrības integrāciju, proti, dažādu grupu un indivīdu savstarpēju saprašanos un sadarbību kopīgas valsts ietvaros
Dažādi resursi
Europeana – Eiropas digitālā bibliotēka, arhīvs un muzejs
Ceļošanas iespējas – oficiālais Eiropas ceļojumu portāls
Eiropas Savienības Publikāciju birojs – ziņojumi, pētījumi, informācijas bukleti, žurnāli un citas ES iestāžu un citu institūciju publikācijas
Spēles par Eiropas Savienību
Mācību stūrītis – spēles, konkursi un uzdevumu grāmatas skolēniem un pedagogiem, kas palīdzēs klasē vai mājās aizraujošā veidā iepazīt ES. Te pieejama arī informācija par studijām un brīvprātīgo darbu ārzemēs