Bibliotēku nozares normatīvie dokumenti

Bibliotēku nozares stratēģija
Bibliotēku nozares stratēģiskie mērķi periodam līdz 2027.gadam iezīmē tās pamatvērtības, kas nodrošina nozares izturētspēju un ilgtspēju kā institucionālā un tiesiskā stiprība, sadarbība, izglītība un zināšanas, loma demokrātiskos procesos, kopienu stiprināšanā un noturībā, kā arī atbalsts sabiedrībai ar kvalitatīviem pakalpojumiem.

Bibliotēku likums
Likuma mērķis ir noteikt sabiedriskās attiecības bibliotēku jomā, lai nodrošinātu bibliotēku darbību un veicinātu Latvijas kultūras mantojuma saglabāšanu un attīstību. Likums attiecas uz visām bibliotēkām, kuras tieši vai pastarpināti saņem finansējumu no valsts budžeta un pašvaldību budžetiem vai valsts budžeta vai pašvaldību budžetiem, kā arī uz reģistrētajām privātajām bibliotēkām.

Ministru kabineta noteikumi Nr.355 “Vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbības noteikumi”
Noteikumi nosaka vietējas nozīmes bibliotēku tīkla darbību pašvaldību administratīvajās teritorijās.

Ministru kabineta noteikumi Nr.371 “Noteikumi par bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu un darbinieku amatu ieņemšanai nepieciešamo izglītību”
Noteikumi nosaka bibliotēkas darbam nepieciešamo darbinieku skaitu, kā arī darbinieku amatus, kuru ieņemšanai nepieciešama noteikta akadēmiskā vai profesionālā izglītība vai tālākizglītības kursu beigšanas sertifikāts bibliotēku darba jomā, atkarībā no bibliotēkas statusa, struktūras, darba apjoma un uzdevumiem.

Ministru kabineta noteikumi Nr.395 “Bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvi”
Noteikumi nosaka bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvus, kuri piemērojami, ievērojot attiecīgās bibliotēkas darbības virzienus. Bibliotēku atbilstība šo normatīvu prasībām tiek noteikta bibliotēku akreditācijas procesā.

Ministru kabineta noteikumi Nr.415 “Bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvi”
Noteikumi nosaka bibliotēku darbībai nepieciešamā finansējuma normatīvus, kuru izpildi nodrošina attiecīgās bibliotēkas dibinātājs.

Ministru kabineta noteikumi Nr.591 “Kārtība, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās”
Noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskās pieejamības nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās.

Ministru kabineta noteikumi Nr.709 “Bibliotēku akreditācijas noteikumi”
Noteikumi nosaka valsts un pašvaldību dibināto bibliotēku, kā arī to privāto bibliotēku akreditācijas kārtību un termiņus, kuras izvēlas veikt akreditāciju.

[collapse]